ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

地下铁路

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -地下铁路-, *地下铁路*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地下铁路[dì xià tiě lù, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] subway [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Matra, Subway company[CN] 马特拉社,地下铁路公司 Mahjong (1996)
The history to these tunnels, the ones in particular that we were looking at, was just incredible, and it dates back pre World War II they...they were to be used as an underground rail system.[CN] 我们身处的这些隧道的历史 难以置信 竟然可以追溯到二战前 战前被用作地下铁路系统 The Tunnel (2011)
Your great-great-grandfather was involved in the Underground Railroad secretly transporting freed slaves to the North and I suspect these caverns came in handy.[CN] 内战期间 你的曾曾祖父曾经参与通过地下铁路 秘密将释放的奴隶运往北方的行动 Batman Begins (2005)
This was the wrong door. Yo, this shit is the underground railroad.[CN] 哟,这狗屎是 地下铁路 The Zombinator (2012)
Recently, at the underground subway in New York,[CN] 美国纽约地下铁路 Bu wen sao (1992)
Underground railroad even came through here.[CN] 地下铁路 甚至经过这里 Last Kind Words (2012)
It's a crossroads of the underground[CN] 更是地下铁路的交汇处 Men Suddenly in Black (2003)
An underground monorail.[CN] ―条地下铁路 Live and Let Die (1973)
The Prophetess is a mercantile vessel not an underground railroad for escaping slaves.[CN] 女先知号是艘商用船 不是帮助黑奴逃跑的"地下铁路" Cloud Atlas (2012)
Do you mean, like, the Underground Railroad?[CN] 你的意思是 地下铁路? The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia (2013)
- There's the Underground Railroad where...[CN] 奴隶时代有地下铁路 Natural Born Killers (1994)
When the first train comes to the platform and cut through the ribbons MTR starts serving Hong Kong people officially[CN] 郡主首先乘坐特别的列车 冲过挂在路轨上半空的彩带... ...然后到车站大堂为地下铁路牌扁主持揭幕 Golden Chicken (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top