ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

在室内

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在室内-, *在室内*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在室内[zài shì nèi, ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] indoors [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm coughing, I mustn't exert myself.[CN] 我咳嗽了,得待在室内 Face to Face (1967)
Now, why do you paint it indoors by gaslight?[CN] 而你为什么要在室内 就着煤气灯画呢? Lust for Life (1956)
Have you seen what a beautiful day it is? It's all wrong to be indoors writing a biography.[CN] 还在写传记 你没看到天气多好吗 窝在室内大错特错 Lady Emanuelle (1989)
They never see a play or a movie. They're never indoors long enough.[CN] 他们根本没看过戏剧或是电影 他们在室内是坐不久的 All About Eve (1950)
Remain indoors until you receive further instructions.[CN] 待在室内直到接到进一步指示 First Blood (1982)
Please keep in your homes. Do not go on the streets. This is a real attack.[CN] 请留在室内 不要任意外出 From Here to Eternity (1953)
You can't grow good hot dogs indoors.[CN] 你没办法在室内 养一只好热"狗"啊! 2010: The Year We Make Contact (1984)
Yes, if the key had been inside.[CN] 对 如果这钥匙在室内的话 The Black Cat (1981)
[ Glazar, In German] Greenery, sand everywhere else.[CN] 在室内,到处铺上了沙 Shoah (1985)
Any man playing grab-ass or fighting in the building spends a night in the box.[CN] 有人在室内抢东西或者打架 就关黑屋子一天。 Cool Hand Luke (1967)
There's no playing grab-ass or fighting in the building.[CN] 不准在室内抢东西或者打架。 Cool Hand Luke (1967)
They must have caught this lobster in Senegal![CN] 这龙虾一定是他们在室内加尔捕捉的 Paprika (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top