ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

圆桌会议

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -圆桌会议-, *圆桌会议*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆桌会议[yuán zhuō huì yì, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄛ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] round table conference, #40,651 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No.[CN] 全部的 The whole thing. 在八点半的商务圆桌会议上 8: The Genoa Tip (2013)
[Narrator] Two members of the group wanted to do even more... than gather around a lunch table every six weeks.[CN] 俱乐部中两名成员不满足于 每隔六周的圆桌会议 Something Ventured (2011)
Why is it that if the Cuban Revolution is a total revolution, they have to resort to an archaicform of discussion such as a round table?[CN] 如果古巴革命是 一场全面发动的革命 他们为什么必须凭借一种古老的 讨论方式,例如说圆桌会议呢? Memories of Underdevelopment (1968)
Was there a big old ho convention and all the hoes got together and said,[CN] 难道在很久以前, 所有小姐们开了个圆桌会议,然后说 Chris Rock: Never Scared (2004)
- We want the roundtable.[CN] - 我们希望有一个圆桌会议 One Small Hitch (2013)
Ok.[CN] Yeah, look, hum... No, no, I'm happy to... 正好在周圆桌会议上提出 just raise it at the weekly round table. A Donation to the Struggle (2016)
round TABLE. LITERATUREAND UNDERDEVELoPMENT[CN] 圆桌会议 文学与低度开发 Memories of Underdevelopment (1968)
In the space of three days of round table meetings lasting but a few hours,[CN] 在这场计划进行三天时间的圆桌会议上 罗斯福只用了几个钟头 Part VIII (1989)
Mr. Gandhi, who has been attending the London Round Table Conference on Indian Independence journeyed north to visit a cotton mill.[CN] 前来伦敦参加印度独立 圆桌会议的甘地先生 今天前往北部 参观一间棉布纺织厂 Gandhi (1982)
Thought maybe you heard something from the Round Table.[CN] 你或许从圆桌会议那听到些内幕 Sideswipe (2012)
- The Round Table.[CN] 圆桌会议 Sideswipe (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top