ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

图片

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -图片-, *图片*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图片[tú piàn, ㄊㄨˊ ㄆㄧㄢˋ, / ] image; picture; photograph, #1,551 [Add to Longdo]
图片[Tú piàn bào, ㄊㄨˊ ㄆㄧㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] Bild-Zeitung [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then you make up a million pictures in your own head.[CN] 然后在你的大脑中编造 很多很多的图片 The Defiant Ones (1958)
Well, hold it open. I'll have the picture in a minute.[CN] 好, 保持畅通,我马上把图片拿来 Call Northside 777 (1948)
As soon as the enlargement is developed, they're gonna send it... over the wire photo system from the Chicago Times... to the Illinois State Journal, which is just a few blocks down here.[CN] 放大一经完成, 他们就会传送过来... 从芝加哥时报的有线图片系统... 传到伊利诺斯州日报, 离这就几个街区 Call Northside 777 (1948)
And the pictures. She's very beautiful.[CN] 和图片 她真的很美 Strangers on a Train (1951)
Now, this print is that area... enlarged a hundred times.[CN] 好的,现在,这张图片就是那个区域... 放大了100倍 Call Northside 777 (1948)
- Springfield, are you ready for this picture?[CN] - 斯普林菲尔德, 你们准备好图片传输了吗? Call Northside 777 (1948)
I take nice pictures, though.[CN] 我只是拍摄好图片而已 High Society (1956)
It depends on a whole lot of things... the condition of the dupe negative, the density of the print, the...[CN] 这依赖于许多要素 -- 复制的底片情况, 图片的密度 Call Northside 777 (1948)
You asked for something dramatically different.[CN] 可你要求图片引人注目 Rear Window (1954)
Now, the picture coming in now... is this area right in here... blown up as big as possible.[CN] 现在马上要过来的图片... 是这个部分... 尽可能地放大 Call Northside 777 (1948)
A fine photo on each![CN] 每个徽章上的图片都很好! The Great Dictator (1940)
Here are a couple of prints that came in a while ago from Kelly of the Times.[CN] 这有两张图片,是时报的凯利刚发来的 Call Northside 777 (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top