ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

国会山

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -国会山-, *国会山*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国会山[Guó huì shān, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄢ, / ] Capitol Hill, Washington, D.C. [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go back to the Hill and show them that you can and will fight this bill.[CN] 回到国会山,让他们知道你可以 并且将会反对这个议案 Evan Almighty (2007)
Lanie Kerrigan reporting from the Capitol Hill Zoo.[CN] 兰妮. 克里根在 美国国会山公园报道 Life or Something Like It (2002)
Until then, there is a lot to be done here on Capitol Hill.[CN] 那之前国会山还有 很多的事情需要完成 Evan Almighty (2007)
Well, we got the schoolteachers on Capitol Hill.[CN] 一群老师在国会山庄前抗议 All the President's Men (1976)
If we're going to stop this thing, you need to get down to Capitol Hill now![CN] 如果我们要阻止这一切 你现在得认真考虑国会山的事 Evan Almighty (2007)
What were you doing up on the hill anyway?[CN] 你到国会山庄干嘛? The American President (1995)
Think of what... If they hit the Capitol, sir.[CN] 如果袭击了国会山呢,长官 United 93 (2006)
Last year the FBI caught 4 of his men... in a Washington DC motel with enough urea nitrate to level the Capitol building.[CN] 他们准备炸掉国会山庄 他不喜欢美国,也不喜欢你 等一下,我干了什么? Bad Company (2002)
Not the White House or the Capitol building or the Lincoln Memorial.[CN] 反而不记得跟同学去校外教学 参观过白宫,国会山庄啦 还有林肯纪念堂 Searching for Bobby Fischer (1993)
And I'm sitting here on Capitol Hill[CN] 和我坐在这里 在国会山 Reality Bites (1994)
No, that's the Capitol Building, seat of the government.[CN] 不,那是国会山,政府官邸 Topaz (1969)
I gotta be back on the Hill in a few hours.[CN] 再过几个钟头就要去国会山 The Invasion (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top