ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

围绕

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -围绕-, *围绕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
围绕[wéi rào, ㄨㄟˊ ㄖㄠˋ, / ] to revolve around; to center on (an issue), #2,942 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you think that's the way of things or don't you believe the Earth moves around the sun?[CN] 你是觉得事实就是如此呢 还是你不相信地球围绕太阳转 Inherit the Wind (1960)
- It's silly. We could debate this for hours.[CN] - 这样很傻,我们可以围绕着 这话题争论几个小时 Pocketful of Miracles (1961)
A curtain of silence seems to have fallen around her.[CN] 寂静之幕围绕着她 Sunset Boulevard (1950)
Two people in costume dancing around a pole.[CN] 二个穿衣服的人 围绕着一个柱子在跳舞 The Dark Mirror (1946)
Just like a halo.[CN] 围绕在他的头顶闪耀 就像日月光晕一样 Two Rode Together (1961)
Always around until you need them.[CN] 总是围绕着直到你产生需要 D.O.A. (1949)
If, as they say, "the sun stood still", they must have had some kind of an idea that the sun moved around the Earth.[CN] 如果像这上面说的"于是日头停住" 他们肯定是觉得 太阳是围绕着地球转的 Inherit the Wind (1960)
The law is still on the side of the lawmakers, and everything revolves around their "terra firma".[CN] 现在法律还是站在立法者一边的 而所有的东西都围绕着他们转 Inherit the Wind (1960)
Go around the columns, too.[CN] 也可以围绕着圆柱 Il Posto (1961)
I can't picture you being surrounded by policies...[CN] 我不能想像你被 保险条款围绕着... His Girl Friday (1940)
"round about their table that obtaining favour in Thy sight... they may shine like the stars of heaven."[CN] 围绕他们的 身边寻找欢心 "他们会如天空中的 星星那样闪烁" The Scarlet Empress (1934)
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.[CN] 当然美好与仁慈 将永远围绕着我 Lifeboat (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top