ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

困难在于

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -困难在于-, *困难在于*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困难在于[kùn nán zài yú, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢˊ ㄗㄞˋ ㄩˊ, / ] the problem is... [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have a problem with the advance.[CN] 我们有点困难在于,预付 We have a problem with the advance. Killer Joe (2011)
Now, the problem I had was that I wouldn't know how to give out the prize, because if I said: "Well, that looks like a really good essay", the only real way of showing that this was right[CN] 审核它的困难在于 我不知道 怎样才能把奖颁给它 因为 如果我说 "这文章看起来不错" A Brief History of Time (1991)
We humans are none the less reduced to a - position within a harmonious whole of evolution or whatever, - but the difficult thing to accept is again - that there is no 'Big Other'.[CN] 那么我们人类仍被缩减为 进化的和谐整体中的其中一员 然而再一次,困难在于 The Pervert's Guide to Ideology (2012)
The real difficulty with colonisation is genetic diversity.[CN] 殖民的真正困难在于基因多样性 The real difficulty with colonization is genetic diversity. Interstellar (2014)
People don't understand that the hardest thing is to... actually do something which is close to nothing.[CN] 没有人理解 更困难在于将发生什么你一无所知 Marina Abramovic: The Artist Is Present (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top