ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

因为我怀孕了

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -因为我怀孕了-, *因为我怀孕了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't want him to stay here because I was pregnant... so I didn't tell him... ever...[CN] I didn't want him to stay here because I was pregnant... 我不想他留在这儿。 因为我怀孕了... Small Crime (2008)
Because I'm pregnant.[CN] 因为我怀孕了 Run Lola Run (1998)
- Why? Because I'm pregnant.[CN] 因为我怀孕了 Nowhere in Africa (2001)
What perception, Mrs. Butler. Right away. In fact, I left my bags at the station.[CN] 因为我怀孕了 Gone with the Wind (1939)
Because I'm pregnant.[CN] 因为我怀孕了 My So-called Love (2008)
- It doesn't matter what you wear.[CN] 你知道,我来这里是因为我怀孕了 She's So Lovely (1997)
Because of this.[CN] 因为我怀孕了 Raised by Another (2004)
Because I'm pregnant.[CN] 因为我怀孕了 I Love You, Man (2009)
If you are doing something, and you're trying to make me feel crazy because I'm bearing our child, then you may have just sunk to a point so low that you will never recover.[CN] 如果你正在做某事 是为了把我刺激疯了 因为我怀孕了 你陷入这么深 你无可救药 Terms of Endearment (1983)
I get like this because I'm pregnant and everything but, you know, letting me sing on the...[CN] 因为我怀孕了... ... 但是,你知道, 让我开始为... Hustle & Flow (2005)
So the only reason your brother would wanna marry someone like me is if I was pregnant, right?[CN] 所以你哥哥想娶我这样的人 的唯一原因 是因为我怀孕了,对吗? While You Were Sleeping (1995)
Because I'm pregnant?[CN] 因为我怀孕了? Frank & Eva (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top