ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

商量

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -商量-, *商量*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
商量[shāng liang] (vi ) ปรึกษา หารือ คุย ระวังเสียงคำอ่านที่ถูกต้องของพยางค์หลัง คือ เสียงเบา จะเป็น shang1 liang ไม่ใช่ shang1 liang2

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商量[shāng liáng, ㄕㄤ ㄌㄧㄤˊ, ] to consult; to talk over; to discuss; also pr. shang1 liang5, #5,640 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
商量[しょうりょう, shouryou] (n,vs) consideration; deliberation; discussion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sweetheart, we already talked about this, remember? You're supposed to call me "Grandpa."[CN] 寶貝兒 我們商量過了 記得嗎 Day 8: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2010)
I know it is occupied, Mr. Cogburn. As I said, I have business with you.[CN] 我知道這裏是你的地方Cogburn先生,我想跟你商量件事 True Grit (2010)
Tomorrow I'll call and inquire as to the price of the rest of it.[CN] 明天我就打电话跟他们商量买车的事宜 关于它剩下零件的价格 The Extra Man (2010)
Hung Big Brother, take time to discuss something[CN] 没有 洪大哥,有事慢慢商量 Ip Man 2 (2010)
And we'll try to figure out something here, OK?[CN] 我们在这里商量该怎么办 好不好? The Bottle Job (2010)
This... Terrifying shithead Is gonna become part of our family.[CN] 你还没跟他商量 那个混蛋 要来我们家做客呢 The Infidel (2010)
And now I wants to re-negotiate.[CN] 现在我要重新跟你商量 Faster (2010)
There will be no settlement after I leave this office. It will go to law.[CN] 我出了這間屋子就沒商量的餘地了,只能法律解決了 True Grit (2010)
There's nothing more to discuss.[CN] {\1cHFF8000}这事没商量,你自己定吧 Aftershock (2010)
We can work something out.[CN] 我们可以打商量 The Bottle Job (2010)
You consult with a knife to me what?[CN] 你带着刀来跟我商量什么? Ip Man 2 (2010)
You know, it's all aboveboard.[CN] 是啊 我们都是摆在台面上商量 The Zanzibar Marketplace Job (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top