ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

唾液腺

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -唾液腺-, *唾液腺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唾液腺[tuò yè xiàn, ㄊㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, ] saliva gland, #85,409 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
唾液腺[だえきせん, daekisen] (n) salivary gland [Add to Longdo]
唾液腺染色体[だえきせんせんしょくたい, daekisensenshokutai] (n) salivary-gland chromosome [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only the royal larva is fed, with royal jelly, a secretion from the salivary glands of the bees.[CN] 只有皇室幼虫喂, 与蜂王浆, 分泌 从蜜蜂的唾液腺 More Than Honey (2012)
I can't. I don't have a mucous gland.[CN] 不行,我没有唾液腺 Bicentennial Man (1999)
He has this salivary gland condition. Yeah.[CN] 他的唾液腺失调 She's the Man (2006)
Her tear ducts and salivary glands are constantly flowing.[CN] 她的泪腺和唾液腺正持续分泌 Quarantine (2008)
- Are my glands swollen or something?[CN] 我的唾液腺是不是是不是肿了还是这么了 Father of the Bride (1991)
though tiny, saliva glands create nearly 1.5 liters of saliva every day[CN] 唾液腺虽然很小, 但每天可分泌 近1.5升的唾液 Inside the Living Body (2007)
Your hands are moussed with cold sweat, clammy, and the salivary glands seemed to be switched off,[CN] 妳的手被冷汗粘湿 唾液腺看起来关闭了 The Laughing Woman (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top