ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

唾棄

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -唾棄-, *唾棄*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唾弃[tuò qì, ㄊㄨㄛˋ ㄑㄧˋ, / ] spurned, #30,125 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
唾棄[だき, daki] (n,vs) contemptuous; despicable [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I spit on you and your master[CN] ﹛吾深唾棄之﹛ Witchsmeller Pursuivant (1983)
I've been abandoned[CN] 我被大家唾棄 The Ladies Who Lunch (2005)
They didn't abandon you because you're a whore[CN] 她們唾棄你並不是因為你是個蕩婦 The Ladies Who Lunch (2005)
Hatred for those who, not having the strength to overthrow our world, still try to harm us.[CN] 288)}唾棄那些 288)}沒有力量去推翻我們社會 288)}還執意要傷害我們的人 Papierove hlavy (1996)
Disowned by our families. Headed nowhere.[CN] 被家人唾棄關係,前途未卜 Rush (2013)
I spit on your offer, you Nazi bastard.[CN] 我唾棄你給我的機會,你這個納粹混蛋 Escape from Sobibor (1987)
I come to spit my last breath at you. The iron's in him! Raise your oars![CN] 288)}我用最後一絲氣息唾棄你 288)}扎進去了,孩子們 Capitaine Achab (2007)
Your marriage is an abomination, a cancer on the institution of rightful Wesen marriage.[JA] "だれ?" "この 唾棄すべき結婚は" "まっとうな凶獣の 結婚のしきたりを冒涜している" Chupacabra (2014)
I move like I imagine the damned do, cursed.[CN] 我像那些混蛋一樣四處奔波 遭人唾棄 The Grey (2011)
I thought you two might be together, hating me.[CN] 我想你們倆正待一起唾棄我吧 Gone Maybe Gone (2012)
"Here you shall remain, spurned by all[CN] 「給我待在這裏 好遭萬人唾棄 Malina (1991)
Let this trial teach us vigilance but also hatred![CN] 288)}這場審判對我們是個警醒 288)}也令我們唾棄 Papierove hlavy (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top