ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

唱道

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -唱道-, *唱道*
Japanese-English: EDICT Dictionary
唱道[しょうどう, shoudou] (n,vs) advocacy [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They sang, "I go for my tomb tapeworm, there far in the sea"[CN] "我去远隔重洋的一个孤坟," 他们唱道, Japan: 1941-1945 (1974)
It's a really melancholy song. At the beginning of the song she says:[CN] 这歌很忧郁,开始时她唱道 Saving Private Ryan (1998)
Inshallah, boss. As the song goes, we're riding on a sign bound for hell.[CN] 听天由命吧,长官 就像有歌唱道,我们正往地狱的边界开去 Once Upon a Time in Anatolia (2011)
You preach peace amongst the different races on the Silk Road and I teach peace to kids from different tribes at school[JA] あなたはシルクロードで 別の民族に平和を唱道してる 私は学校で別の部族の 子供に平和を教えてる Dragon Blade (2015)
But when I was younger, my father used to sing:[CN] ...是以我妈妈和一个阿姨的名字起的名. 但我小的时候,我的爸爸时常唱道: Kit Kittredge: An American Girl (2008)
# I'd sing to her[CN] 我会对她唱道 The Talented Mr. Ripley (1999)
She says, "I want to go away, far away where the clouds are golden, where the snow is white you may never see me again, ever again."[CN] "她唱道,我想去一个很远的地方, 很远..." "... 那里有着金色的云 那里天空下着白雪..." Diva (1981)
He heard a child chanting "tolle lege" -[CN] 当时他听到一个孩子唱道: "tolle lege" - Catholicism: The Unpredictable Rise of Rome (2009)
[Frank Sinatra On Tape] # Fly me to the moon #[CN] [弗兰克·辛那德在磁带上唱道] 让我飞向月亮 For All Mankind (1989)
Every guy cruises you.[CN] 每一个男人对你唱道 The Five of Us (2004)
And I sang...[CN] 我唱道... Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
Lyrics is about not envying other girls and doing anything to see your boyfriend[CN] 歌词唱道 女生不爱看球 却也愿意坐下来陪男友看 Hello Stranger (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top