ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

唤醒

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -唤醒-, *唤醒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唤醒[huàn xǐng, ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˇ, / ] to wake sb; to rouse, #13,294 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sober dawn awakens a different man.[CN] 清醒的黎明唤醒一个不同的人 City Lights (1931)
♫ Ring-a dem bells[CN] 唤醒他们 Funny Face (1957)
I have heard the cock, that is the herald to the morn, doth, with his lofty and shrill-sounding throat, awake the god of day.[CN] 我听说公鸡是报晓司晨的号手 它会用高亢激昂的嗓子 唤醒白昼神 Hamlet (1948)
Make it a real rouser.[CN] 做一个真正的唤醒 Blithe Spirit (1945)
And wedding bells will ring[CN] 会把万物唤醒 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Or did that little man of yours pull you out of bed?[CN] 抑或你的隐形人唤醒了你 Double Indemnity (1944)
He's using you to be near me... to smile at me behind your back... to try to rouse something in my heart that's dead.[CN] 他正在利用你来靠近我 在你的背面之后对我微笑... 试着在我的死心中唤醒某物 Wuthering Heights (1939)
And the birds will sing[CN] 小鸟的美丽歌声会把万物唤醒 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Call her![CN] 唤醒她! The Mummy (1932)
Call her.[CN] 唤醒她. The Mummy (1932)
I must try to help your memory.[CN] 我要唤醒你的记忆 The Paradine Case (1947)
You mean you want me to go over my evidence again? No, LaTour.[CN] 你要我再唤醒记忆? The Paradine Case (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top