ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

唤起

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -唤起-, *唤起*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唤起[huàn qǐ, ㄏㄨㄢˋ ㄑㄧˇ, / ] to waken (to action); to rouse (the masses); to evoke (attention, recollection etc), #16,875 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Humankind strove to evoke pity through animal sacrifices.[CN] 人类通过动物祭品来唤起上帝的同情 Moving McAllister (2007)
Lost in a daze, with a rhythm crazed, it calls out to my love.[CN] "在疯狂的节拍中怅然若失,唤起我的爱" "Lost in a daze,with a rhythmc razed,it calls out to my love." Dev D (2009)
It just has to be something that slightly evokes the twenties.[CN] 必须是能唤起20年代的感觉的东西 The September Issue (2009)
The tango is the dance which most obviously suggests the union between Thanatos and Eros.[CN] 这样美妙的舞步 唤起人们对生与死的理解 Maradona by Kusturica (2008)
Nothing I can do will get him to remember me...[CN] 怎么做也无法唤起他对我的记忆 Nothing I can do will get him to remember me... Body of Water (2009)
It calls out to my love...[CN] 唤起我的爱 "It calls out to my love.." Dev D (2009)
This city doesn't inspire love.[CN] 这个城市不能唤起爱欲 Gone with the Woman (2007)
I'm a bit chesty to begin with and I happened to be knocked up when I wore this.[CN] 我有一对引以为豪的胸部 这件衣服唤起了我的记忆. The Proposal (2009)
Very briefly refresh your memory?[CN] 重新唤起你的记忆 Not While I'm Around (2007)
That strange release of energy aroused i me a desire to communicate through my body, a curiosity to experience sensations through a kiss, a caress or the contact of my skin.[CN] 那种奇怪的能量的释放 唤起了我深处的欲望 令我想通过我的身体去交流. 也唤起了我的好奇心 渴望通过一个亲吻,一次抚摸. Diary of a Nymphomaniac (2008)
Now I understand when the Buddha says,[CN] 唤起那些古老的记忆 Ages of Gold (2007)
Yes, but to get that benefit you're torturing a dying woman... making her recover her will to live just means too late to do any good?[CN] 话是没错 可代价是折磨一个将死的女人 唤起她的求生欲望仅意味着积极生活已经晚了 Veronika Decides to Die (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top