Search result for

哎 妈 不要再惦记那些了 [...] that channel

(3 entries)
(1.4014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哎 妈 不要再惦记那些了 [...] that channel-, *哎 妈 不要再惦记那些了 [...] that channel*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
綺麗 [ [きれい, kirei], [ kirei , kirei]] (n ) สวย
確実に[ かくじつに, kakujitsuni] (adv ) อย่างแน่นอน
搭载[ とうさい, tousai] (n ) การขนส่ง,การบรรทุก,การติดตั้ง

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(āi) () 不要 (bú yào) (zài)惦记 (diàn jì)那些 (nèi xiē) (le) Well ( W EH1 L), Mom ( M AA1 M), please ( P L IY1 Z) don ( D AA1 N)'t ( T IY1) bother with ( B AA1 DH ER0 W IH1 DH, W IH1 TH, W AH0 DH) that ( DH AE1 T, DH AH0 T) channel ( CH AE1 N AH0 L)

 


  

 
 • (āi, ) (interjection) hey!, look out!, why? etc [CE-DICT-Simplified]
 • (āi, ) (interjection) hey!, look out!, why? etc [CE-DICT-Traditional]
 • (mā, ㄇㄚ) ma; mamma [CE-DICT-Simplified]
不要
 • (ふよう) ไม่จำเป็น, ไร้ประโยชน์, ไม่ต้องการ [LongdoJP]
 • (ふよう) (adj-na,n,adj-no) (See 不用) unnecessary; unneeded; (P) [EDICT]
 • (bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ) don\'t!; must not [CE-DICT-Simplified]
 • (bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ) don\'t!; must not [CE-DICT-Traditional]
 • (さい) (pref) re-; again; repeated; deutero-; deuto-; deuter-; (P) [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then) [CE-DICT-Traditional]
惦记
 • (diàn jì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˋ) remember with concern; worry about [CE-DICT-Simplified]
那些
 • (nà xiē, ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ) those [CE-DICT-Simplified]
 • (nà xiē, ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ) those [CE-DICT-Traditional]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
Well
 • อย่างสุดๆ[Lex2]
 • บ่อน้ำ: บ่อแร่, บ่อน้ำมัน [Lex2]
 • แหล่ง (ความอุดมสมบูรณ์, ข้อมูลฯลฯ)[Lex2]
 • ปล่อง: ช่อง [Lex2]
 • ห้องเก็บปลาในเรือหาปลา[Lex2]
 • ท่วมท้น: พุ่งออกมา, ทะลักออกมา, เอ่อล้น, ไหลออกมา [Lex2]
 • ดี: อย่างดี, เรียบร้อย, เป็นที่พอใจ [Lex2]
 • อย่างมีทักษะ: อย่างชำนาญ [Lex2]
 • อย่างสุขสบาย: อย่างสะดวกสบาย, อย่างราบรื่น [Lex2]
 • ดี: พอใจ, เรียบร้อย, เหมาะสม [Lex2]
 • หายดี: ซึ่งหายเป็นปกติ, ซึ่งมีสุขภาพดี [Lex2]
 • อย่างมีสุขภาพดี[Lex2]
 • อย่างแน่นอน: อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างเหมาะสม, อย่างถูกต้อง [Lex2]
 • คำอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึก (เช่น ดีใจ, ประหลาดใจ, เห็นด้วย)[Lex2]
 • (เวล) adv. ดี,อย่างดี,เรียบร้อย,สบาย,เป็นที่พอใจ,ด้วยความระมัดระวัง,อย่างน่าสรรเสริญ,ด้วยความถูกต้อง,อย่างมีเหตุผล,มากมาย,ได้เรียบ,เต็มที่ adj. สบาย,ดี,พอใจ,เรียบร้อย,พอควร,เหมาะสม interj. ดีละ! โอ!,โอ้! n. ความสบาย,ความมีสุขภาพดี,โชคดี,ความสำเร็จ n. บ่อ, [Hope]
 • (adv) ดี,เรียบร้อย,สบายดี,ทีเดียว,ชอบแล้ว,เต็มที่ [Nontri]
 • (n) บ่อ,อ่าง,แอ่ง,สระ,น้ำพุ,ปล่องอากาศ,ช่องใส่ของ,ช่องลิฟต์ [Nontri]
 • (vi) พุ่ง,ซึม,ไหล,ทะลัก [Nontri]
 • /W EH1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Mom
 • แม่ (คำไม่เป็นทางการ): มารดา [Lex2]
 • (มอม) n. แม่ ###S. mother [Hope]
 • /M AA1 M/ [CMU]
please
 • ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง): กรุณา, โปรด [Lex2]
 • ทำให้พอใจ: ทำให้ถูกใจ [Lex2]
 • ให้ความพอใจ: ให้ความเพลิดเพลิน [Lex2]
 • ชอบ: พอใจ, พึงปรารถนา, ต้องการ [Lex2]
 • (พลีซ) vi.,vt. (ทำ) ให้ความเพลิดเพลิน,ให้ความพอใจ,พอใจ,ต้องการ. ###SW. pleasable adj. pleaseness n. pleaser n. [Hope]
 • (vt) ทำให้พอใจ,โปรด,ทำให้ชอบ,ทำให้ถูกใจ [Nontri]
 • /P L IY1 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
don
 • หัวหน้ามาเฟีย: เจ้าพ่อมาเฟีย, หัวหน้าแกงค์ [Lex2]
 • สวมใส่ (คำทางการ): ใส่เสื้อ [Lex2]
 • (ดอน) n. คำที่ใช้เรียกผู้ชายสเปน,บุคคลสำคัญ vt. ใส่เสื้อ [Hope]
 • (vt) สวม,ใส่ [Nontri]
 • /D AA1 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
bother with
 • วิตกกังวลเกี่ยวกับ: ห่วงใยในเรื่อง [Lex2]
channel
 • ขุดเป็นร่อง[Lex2]
 • ช่องแคบ[Lex2]
 • ช่องทาง[Lex2]
 • ช่องทางสื่อสาร[Lex2]
 • นำไปบอก: แจ้งให้ทราบ [Lex2]
 • มุ่งไปยัง: ใช้ไปในทาง [Lex2]
 • ร่องน้ำ[Lex2]
 • เส้นทางที่ใช้ลำเลียง[Lex2]
 • (แชน\'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง ###SW. channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor) [Hope]
 • (n) ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ทางผ่าน,ท่อ,ช่องแคบ [Nontri]
 • (vt) ทำให้เป็นช่อง,ไหลไปตามช่อง [Nontri]
 • /CH AE1 N AH0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Welle, welle, wellt, welk, Dell, Fell, Wall, Welt, hell, pell, weil, will, welken, weilen, Wallen, bellen, gellen, hellen, pellen, wallen, willen, willst, wollen Momo, mm, Dom, Mob, Mol, ROM, Rom, Tom, vom, Omen, Moment, Nomen lease, leasen, leaste, Phrase, Presse, Blase, Phase, Plane, least, leise, plage, plane, Aliase, Gleise, Plasmen, Pleite, Preise, pleite, Lear, las, Pallas, Planen, Planet, plagen, planen, Glas, LEDs, Peak, Plan, plus, Piepsen, Alias, Elias, Gleis, Preis, alias Don, Dorn, DIN, Dom, Bon, DOS, Dow, Ion, Ton, Xon, den, von, Äon, sonst, Dunst * bot her, bot-her, Bohrer, bohre, bot, botet, Bohr, Bote, böte, Roth, Zither, bisher, votier, Boten, Boxer, Otter, Toter, boten, hoher, roher, roter, toter, woher, Äther, Bohren, bohren, Becher, Boiler, Bonner, Butler, Butter, Bücher, Dotter, Locher, Lothar, Luther, Bohle, Bohne, Borte, Boje, Bosheit, Goethe, Bitte, Borke, hohe, Byte, Gote, Tote, Zote, bechern, Gotha, Bombe, Bonze, Bowle, Brühe, Butze, Bäche, Fotze, Lotse, Lotte, Motte, Woche, Boot, Brot, Bit, Boy, Not, Notieren, bog, notieren, votieren, Bord, BH, oh, Bosch, Bett, Bütt, Gott, Noah, Nota, noch, BGH, BTX, Boa, Bob, Bon, Bonieren, Box, Dotieren, ETH, Kot, Lot, bat, dotieren, roh, rot, rotieren, tot, Bach, Bock Witz, wich, wicht, Edith, Wirt, weit, ETH, Wut, wir, IT, Weite, Wirte, Wirts, Wisch, Witwe, Witze, weich, weite, wiche, wichs, Roth, wird, wirf, wirr, wüte, Bit, Hit, ITT, Kit, Weh, Wim, fit, ich, mit, wie, Wucht, Bits, City, Hits, Kita, Kits, Kitt, MITI, Ritt, Sitz, Tito, Vieh, Watt, Wien, Wiki, Wild, Wims, Wind, Wink, dich, dito, lieh, litt, mich, ritt, sich, sieh, wach, wate, wett, wies, wild, will, zieh, Wichte, ihn, weither, weithin, wirst, Gicht, Licht, Sicht, Wacht, dicht, licht, nicht, sieht, wirbt, wirft, weiten, wüten, Wotan, Wahn, Wichse, Witwer, Zither, mithin, Riten, waten, Titan, Zitat, Wirren Tat, hat, tat, Chat, trat Chanel, Hanne, Cannes, Chance, Handel, Haniel, Hannes, Hantel, hangel, Chancen, Handeln, handeln, hangeln, hanteln

Similar FRENCH words suggested by aspell:
tell, tells, bel, gel, sel, tel, tél, gels, peul, sels, seul, tels mon, nom, môme, mm, dom, moi, mol, mot, mou pelasse, plaise, blesse, blessé, pliasse, blase, blasé, blèse, blésé, pelasses, place, placé, places, placés, plaises, bêlasse, blèses, blésés, pleurasse, pleuvasse, pleuvassé, blesser, blesses, blessés, blésasse, pliasses, blaser, blases, blasés, bléser, béasse, placer, placet, blésai dont, font, sont, don, dot, ont, donnât, dons, doit, donc, dort, mont, pont, t'ont, vont, tond, d'on, dom, dots, tonte, ton, tôt, d'onde, d'ondé, l'ont, m'ont, n'ont, d'éon, d'éons botter, bote, botes, botte, botté, bottes, bottés, boiter, biter, bouter, noter, voter, ôter, boetter, border, bottier, bottée, pote, boxer, buter, bâter, coter, doter, roter, potes, bonder, bottez, hotter, potier, n'ôter, d'ôter, l'ôter, m'ôter, s'ôter, t'ôter bit, cit, dit, dît, fit, fît, gît, kit, lit, mit, mît, rit, rît, vit, vît, litho, luth, ait, bits, dits, kits, lits, watt, Smith, bita, bite, bité, cita, cite, cité, dite, dito, gîta, gîte, gîté, lita, lite, lité, mita, mite, mité, pite, rite, site, titi, vite, bath, math tuât, khat, chat, tant charnel, chancel, charnels, chancels

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top