ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

和龙

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -和龙-, *和龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和龙[Hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Helong county level city in Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin, #32,437 [Add to Longdo]
和龙[Hé lóng shì, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ ㄕˋ, / ] Helong county level city in Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin, #167,762 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Really?[CN] 鱼和龙 Project A 2 (1987)
A time of dragons and Dragon Riders.[CN] 那是龙和龙骑士的时代 Eragon (2006)
He is waiting for you with Dragon 6 and Dragon 7[CN] 正和龙龙六,龙龙七在等你呢 The Duel (2000)
Tell Jin Dongshui and Uncle Long that we are right and the heaven will not collapse[CN] 告诉金东水和龙庆大叔 我们走得正行得端 天塌不下来 Xu Mao and his Daughters (1981)
Let me get this straight.[CN] OK 我来把逻辑理顺 你要去和龙搏斗... Shrek (2001)
Dragon 3 and Dragon 4[CN] 龙龙三和龙龙四 The Duel (2000)
If it's a choice between eggs and a lobster...[CN] 如果鸡蛋和龙虾两者选一... Girl with a Suitcase (1961)
OK, um, in that case, I'll have a pepperoni pizza, french fries, and cake, ice cream, and lobster tails.[CN] 好吧,既然是这样, 我要一个意大利辣香肠比萨。 炸薯条,蛋糕,冰激凌,和龙虾尾。 Like Mike (2002)
Give me a Budweiser and a shot of tequila.[CN] 百威啤酒和龙舌兰酒 Vanilla Sky (2001)
With the demon and the dragon kanjis.[CN] 是魔鬼和龙的表意假名 名字 Onimasa (1982)
Fish and lobster.[CN] 鱼和龙 Project A 2 (1987)
This man and I are out of here in 2 days, so while we're inhaling London broil and lobster bisque, you're still gonna be standing here, smelling up the mystery cream fuck.[CN] 这个人和我两天后就要出去了, 所以当我们大口吃着伦敦烤肉和龙虾汤的时候, 你还得在这儿站着, Reindeer Games (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top