ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

咄咄

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -咄咄-, *咄咄*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咄咄逼人[duō duō bī rén, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄅㄧ ㄖㄣˊ, ] overbearing; forceful; aggressive; menacing; imperious, #24,224 [Add to Longdo]
咄咄怪事[duō duō guài shì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, ] strange; absurd; paradoxical; extraordinary, #81,435 [Add to Longdo]
咄咄[duō duō, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ, ] to cluck one's tongue; tut-tut, #88,474 [Add to Longdo]
咄咄称奇[duō duō chēng qí, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄔㄥ ㄑㄧˊ, / ] to cluck one's tongue in wonder [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why do you have to push so hard?[CN] - 你为何要咄咄逼人? - 我有吗? Never Talk to Strangers (1995)
You're a pretty aggressive fellow, Bigelow.[CN] 你很咄咄逼人啊, 比奇洛 D.O.A. (1949)
You take advantage because I'm ill[CN] 你趁着我生病咄咄逼人 Sandra (1965)
He's always been mean to me.[CN] 咄咄逼人 Double Indemnity (1944)
Well, if you're sure of that, then, it certainly is odd.[CN] Well, if you're sure of that, then, 嗯,如果你确定无误,那么 it certainly is odd. 实在是咄咄怪事 Strange Cargo (1940)
Saves us some time.[CN] 葆拉的情绪化和 咄咄逼人已让他厌烦 Scenes from a Marriage (1973)
Actually, I just thought of it. I'm really sharp when I'm drunk.[CN] 实际上,我刚想起来,你看 我喝醉的时候,变得咄咄逼人 Deep Red (1975)
Don'tgetso excited, you bastard![CN] 别这么咄咄逼人的,你这混蛋 Diary of a Shinjuku Thief (1969)
That's their problem. They're too pushy.[CN] 那是他们的问题,他们太咄咄逼人 While You Were Sleeping (1995)
You're pushy, just like your father. No one can resist.[CN] 你和你父王一样,咄咄逼人 The Emperor's Shadow (1996)
There's no need to be aggressive, Charles. I'm doing my best to help you.[CN] 没必要这么咄咄逼人的 我只是在帮助你 Blithe Spirit (1945)
- They're pushy, aren't they?[CN] -他们咄咄逼人,对吗? While You Were Sleeping (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top