ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

味蕾

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -味蕾-, *味蕾*
Japanese-English: EDICT Dictionary
味蕾[みらい, mirai] (n) taste buds [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I happen to have taste buds that are more sensitive to savory than sweet, Judy.[CN] 我的味蕾碰巧 对辣味比甜味更敏感 朱迪 Let's Fix Robert (2001)
And let the wine floats between bitter and sweet taste buds[CN] 而让酒在甜跟苦的味蕾之间徘徊 Forbidden City Cop (1996)
So, you can stop the wine meeting the sour taste bud[CN] 这样就可以避开两边酸的味蕾 Forbidden City Cop (1996)
You've even lost your taste buds.[CN] 你甚至失去了味蕾 What Have I Done to Deserve This? (1984)
The sour taste bud is on both sides of the tongue[CN] 酸的味蕾就分布在舌头的两侧 Forbidden City Cop (1996)
The taste buds are on the surface of our tongues[CN] 我们的味蕾分布在舌头的表面 Forbidden City Cop (1996)
The sweet taste buds are in front[CN] 甜的味蕾呢是分布在舌尖 Forbidden City Cop (1996)
The bitter taste buds are near the throat[CN] 苦的味蕾呢,就在喉咙的附近 Forbidden City Cop (1996)
(Woman) If it's the taste of semen that you really don't like, take the penis at the back of your throat to bypass the majority of your taste buds, and if you're squeamish about swallowing,[CN] 如果你真的不喜欢精液的味道 可以把阴茎放到喉咙的后部 以避开主要的味蕾 The Lovers' Guide (1991)
It ruins your taste buds, burns your tongue and makes your pee stink.[CN] 没有人会想吃烟 那会毁了你的味蕾灼伤你的舌头 并使你的小便发臭 The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
What other wonder invites taste buds toward pleasure?[CN] 还有其它什么奇妙的味道 在取悦着你的味蕾呢? Episode #2.19 (1991)
And we try to reach those little taste buds stuck way far at the back of the tongue, remembering not to swallow.[CN] 我们试着让 这些小味蕾仅仅延伸 到舌根后面就够了 记住不要吞下去哦 Episode #2.19 (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top