ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

启动

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -启动-, *启动*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
启动[qǐ dòng, ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to start, #1,756 [Add to Longdo]
启动[qǐ dòng zi, ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄗ˙, / ] promoter, #43,161 [Add to Longdo]
刺激启动不同步[cì jī qǐ dòng bù tóng bù, ㄘˋ ㄐㄧ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄅㄨˋ, / ] stimulus onset asymmetry [Add to Longdo]
启动作业[qǐ dòng zuò yè, ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, / ] priming task [Add to Longdo]
启动技术[qǐ dòng jì shù, ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] priming technique [Add to Longdo]
词干启动[cí gàn qǐ dòng, ㄘˊ ㄍㄢˋ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] stem priming [Add to Longdo]
课文启动[kè wén qǐ dòng, ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] text priming [Add to Longdo]
跨通道启动技术[kuà tōng dào qǐ dòng jì shù, ㄎㄨㄚˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] cross modal technique [Add to Longdo]
重新启动[chóng xīn qǐ dòng, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to reboot; to restart [Add to Longdo]
重复启动效应[chóng fù qǐ dòng xiào yìng, ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] repetition priming effect [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're on your own till the train starts.[CN] - 你自己走,直到火车启动. The Narrow Margin (1952)
(ENGINE STARTS)[CN] (引擎启动) Raw Deal (1948)
So you started the motors and closed the doors?[CN] 所以你启动所有的车? Sabrina (1954)
You start one, Pinocchio.[CN] 你来启动一个,皮诺曹. Pinocchio (1940)
We must assume it is Russian as it does not show I.F.F.[CN] 因为其没有启动敌我识别系统(I. F. F. Jet Pilot (1957)
They say it's pure rugged, so you'd better try to get an air start.[CN] They say it's pure rugged, 你最好空气启动. Jet Pilot (1957)
I propose a setup that gives us equal guarantees.[CN] 我建议启动 给我们一个公平的保证 Touchez Pas au Grisbi (1954)
Originally, my husband started business with a hundred pounds.[CN] 最开始的时候,我丈夫只有100英镑的启动资金 The Lodger (1944)
-Yes, obviously, this starts it.[CN] -看,很明显,这个是启动它的 Night Train to Munich (1940)
Oh my God![CN] 启动 The Mermaid (2016)
I'll take the wheel![CN] 去启动马达 我去起锚 Death in the Garden (1956)
The next time you start a car, leave the garage doors open. Understand?[CN] 下次你再启动汽车时 记得打开车房的门 Sabrina (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top