ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

听到

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -听到-, *听到*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
听到[tīng dào, ㄊㄧㄥ ㄉㄠˋ, / ] to hear, #1,257 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I heard a shot![CN] 我听到枪声 Dave (2006)
- Can you hear me?[CN] - 你能听到我吗? 666: The Child (2006)
I don't want to hear your voice. Don't ever call me again.[CN] 我甚至不想听到你的声音 别再给我打电话了 Cold Stones (2006)
And they're gonna want to hear it from you.[CN] 他们会希望听到你的。 666: The Child (2006)
I was sleeping and I heard gunshots. I got up.[CN] 我在睡觉,然后听到枪声 我起床 ? (2006)
I figured you'd want to have a listen for yourself.[CN] 我想你希望亲耳听到 ? (2006)
There was a loud... clunking and a hum like a... magnet, a big magnet.[CN] 我听到金属... ...和磁铁撞击声 很大的磁铁 Dave (2006)
I heard you. Just keep pressure on her, OK?[CN] 我听到了 继续压住伤口好吗? ? (2006)
I got something for you this time.[CN] 我这次探听到点消息 {\3cH202020}I got something for you this time. J-Cat (2006)
Yours was probably the last voice she heard.[CN] ... 也许是姐姐最后听到的声音呢 Rainbow Song (2006)
- You hear what I'm saying?[CN] - 你听到我说的了吗? Hundred Dollar Baby (2006)
Absolutely not, the whole town is gonna want to hear the rest of the story.[CN] 绝对不是,全镇是要去 希望听到的故事的其余部分。 666: The Child (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top