Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠใใใ ൠൠ

(0 entries)
(1.608 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠใใใ ൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠใใใ ൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 只要是杰茜去过的地方 就只有... 寂静 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠใใใ ൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

只要 (zhǐ yào) (shì)杰茜 (jié qiàn)去过 (qù guò) (de)地方 (dì fāng) (jiù)只有 (zhǐ yǒu)... 寂静 (jì jìng)

 


  

 
只要
 • (zhǐ yào, ㄓˇ ㄧㄠˋ) if only; so long as [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ yào, ㄓˇ ㄧㄠˋ) if only; so long as [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one\'s in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
地方
 • (ちほう(P);じかた) (n,adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P) [EDICT]
 • (dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ) region; regional (away from the central administration) [CE-DICT-Simplified]
 • (dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙) area; place; space; room; territory; part; respect [CE-DICT-Simplified]
 • (dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ) region; regional (away from the central administration) [CE-DICT-Traditional]
 • (dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙) area; place; space; room; territory; part; respect [CE-DICT-Traditional]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Traditional]
只有
 • (zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ) only [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ) only [CE-DICT-Traditional]
寂静
 • (じゃくじょう;せきせい) (n,adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) {Buddh} calmness of the heart; enlightenment [EDICT]
 • (jì jìng, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥˋ) quiet [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top