ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

古龙

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -古龙-, *古龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古龙[Gǔ Lóng, ㄍㄨˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Gu Long (Taiwanese writer), #38,445 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The one whom we gave our cologne.[CN] 那个送了一瓶古龙水给我们的算命师 I Remember You (1985)
So take the Annihilator and wash it off with some cologne, and take the case and make sure it's nice and pretty.[CN] 拿"歼灭者"去吧 用古龙水给他清洁一下 记得用盒装好 要好好的 Beverly Hills Cop III (1994)
It also is amazing, he is particularly attracted to various smells like, believe it or not, very cheap cologne.[CN] 还有一样令人吃惊的 信不信由你 他还特别容易被多种气味所吸引 尤其那种非常廉价的古龙 Episode #2.17 (1991)
And, I mean, you wear that frigging cologne, so, you know...[CN] 而且 我的意思是 你穿 该死的古龙水 所以 你知道 She's the One (1996)
- What you got there, cologne?[CN] -那是什么 古龙香水 Police Academy 2: Their First Assignment (1985)
We've cologne.[CN] 我有古龙 The Hairdresser's Husband (1990)
Cologne, mouthwash, underarm deodorant?[CN] 古龙水 漱口水 腋下除臭剂? Batman (1989)
Jesus, Jack, what kind of cologne...[CN] 天,杰克,你搽的什么 牌子的古龙水... Tales from the Crypt: Demon Knight (1995)
I see your mom went ape at the security store today.[CN] 我今天看到你妈在保安店那里买东西 你家现在就像座"古龙城堡" A Nightmare on Elm Street (1984)
Laure wears men's cologne.[CN] 洛丽涂男人古龙 Fanfan (1993)
You know about girls who wear men's cologne![CN] 女儿家,竟涂男人古龙水! Fanfan (1993)
What is it?[CN] 是我的古龙水吸引你吗? The Specialist (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top