ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

变奏曲

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -变奏曲-, *变奏曲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变奏曲[biàn zòu qǔ, ㄅㄧㄢˋ ㄗㄡˋ ㄑㄩˇ, / ] variation (music) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Variation No. 1?[CN] 第一变奏曲 Gloomy Sunday (1999)
Let's do the variation again.[CN] 再把变奏曲来一遍 The White Ribbon (2009)
In seventh place, number 4018, Miho Nishimura.[CN] 4056号《极光公主》 第三幕的变奏曲 Quick to Say I Love You (2016)
What about the "Enigma Variations"?[CN] 那"神秘变奏曲"如何? What about the "Enigma Variations"? The Ministerial Broadcast (1986)
Veronica, the White Swan variation.[CN] 维萝妮卡,白天鹅变奏曲 Black Swan (2010)
A waltz, a motet, a cornet solo, with variation![CN] 华尔兹舞曲 赞美歌 短号变奏曲 Part Four (2011)
These smaller pieces are called variations, which means different ways of playing the same tune.[CN] 这些小片段叫做变奏曲 意思是用不同的方法来演奏同一个旋律 Moonrise Kingdom (2012)
Well, the ending to my composition has been eluding me, but you may just have solved that problem with "chopsticks."[CN] 这一曲该怎么结尾一直困扰着我 19世纪英国少女Euphemic Allen发表的短曲 曾被多名作曲家改编成变奏曲 不过你刚刚用《筷子华尔兹》解决了这个问题 Futamono (2014)
Practice the variations, or it's no fun.[CN] 继续练习变奏曲 The White Ribbon (2009)
Variation No. 2.[CN] 第二变奏曲? Gloomy Sunday (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top