ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

受伤

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -受伤-, *受伤*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受伤[shòu shāng, ㄕㄡˋ ㄕㄤ, / ] to sustain injuries; wounded (in an accident etc); harmed, #1,852 [Add to Longdo]
受伤[bù shòu shāng, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄕㄤ, / ] unharmed; not injured [Add to Longdo]
使受伤[shǐ shòu shāng, ㄕˇ ㄕㄡˋ ㄕㄤ, 使 / 使] hurt [Add to Longdo]
受伤[shòu shāng hài, ㄕㄡˋ ㄕㄤ ㄏㄞˋ, / ] injured [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anybody hurt?[CN] 有人受伤吗? A Farewell to Arms (1932)
- How'd he get shot?[CN] - 他怎么受伤 'G' Men (1935)
Maybe this time, you'll be hurt just a little in the foot.[CN] 别再让自己受伤 A Farewell to Arms (1932)
"As soon as I arrive I will let you know how seriously father is wounded."[CN] 一旦你到达 我会让你知道 父亲受伤有多严重 The General (1926)
Wasn't I wounded, fighting for the glory of Italy?[CN] 自从我受伤之后,就没... A Farewell to Arms (1932)
Hold this horse![CN] 大森... 你没受伤吧! Gone with the Wind (1939)
Now, we don't want anybody hurt. Get all your clerks and the people downstairs out of sight. Hurry up.[CN] 我不希望有人受伤 集合你们的员工 去地下室 The Whole Town's Talking (1935)
Where's your wound? I can't see it.[CN] 我以为我受伤了 看来我弄错了 Port of Shadows (1938)
Put your gun up, copper. You're not gonna get hurt.[CN] 把你的枪举起来 警察 这样保证你不会受伤 'G' Men (1935)
Were you hurt?[CN] 妈你受伤 Episode #1.4 (2004)
What are you doing there?[CN] 你受伤了? Port of Shadows (1938)
- A slight cerebral contusion.[CN] 只是轻微受伤 The Lady Vanishes (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top