ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

反省会

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -反省会-, *反省会*
Japanese-English: EDICT Dictionary
反省会[はんせいかい, hanseikai] (n) meeting for reviewing (e.g. past activities of the club) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today's post-game.[JA] (兄弟の声) 今日の反省会 The Mamiya Brothers (2006)
Time for a post-game.[JA] よし 反省会しよう The Mamiya Brothers (2006)
If we were great, we'd have a post-game.[JA] 本当にいい兄弟だったら 今頃 今日の反省会 やってるよ The Mamiya Brothers (2006)
But first... gimme 250ml of water.[JA] 今から反省会 水を250ミリリットルくれ The Mamiya Brothers (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top