ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

反式脂肪

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -反式脂肪-, *反式脂肪*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反式脂肪[fǎn shì zhī fáng, ㄈㄢˇ ㄕˋ ㄓ ㄈㄤˊ, ] trans fat; trans-isomer fatty acid from hydrogenated oil [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thanks, man, but, uh, there are a lot of trans fats in here.[CN] 多谢了 哥们 不过这里面含有不少反式脂肪 River Euphrates (2013)
I've had enough trans-fat for one lifetime.[CN] 这辈子我摄入够多反式脂肪 Caballo sin Nombre (2010)
Full of trans fats.[CN] 反式脂肪酸含量过高 The Game (2007)
She sleep-eats trans fats thanks to you.[CN] 因为你 她睡觉时候 都吃反式脂肪零食 And the Break-Up Scene (2011)
They are high in calories and trans-fat[CN] 太多反式脂肪 卡路里又高 La lingerie (2008)
The meat packing industry for years prevented country-of-origin labeling.[CN] 食品里含有反式脂肪酸 多年以来,肉类供应商一直反对 原产地标签制度 Food, Inc. (2008)
Zero fat, trans fat...[CN] 零脂肪,反式脂肪. Bruno & Earlene Go to Vegas (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top