ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

历时

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -历时-, *历时*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
历时[lì shí, ㄌㄧˋ ㄕˊ, / ] to last; to take (time); period, #7,613 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and to help it change, to protect it from the passage of time.[CN] ...... 然后让它改变, 让它经历时间的考验 Facing Windows (2003)
When I was found that night, my nose was bleeding.[CN] 我一开始有这种经历时 我的鼻子在流血 Mysterious Skin (2004)
It was an accident. We time traveled.[CN] 那是意外,我们经历时间之旅 Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
The tour has taken 8 hours, and history will show that the 6 month effort was well worth it.[CN] 整个访问历时八小时 接下来,历史会证明 六个月的努力是值得的 Part X (1989)
Or this'll be the shortest offensive of all time.[CN] 要不然这就是历时最短的攻击了 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
The duration of the event was seven hours.[CN] 整个事件约历时七个小时 Poltergeist (1982)
Not well known.[CN] 迈克尔・多诺霍 据报道,历时90分钟。 The Aristocrats (2005)
After two months and thousands of miles, they're entering the polar seas both in the north and the south.[CN] 历时2个月,数千英里的跋涉 它们进入了两极的极地海洋 The Shallow Seas (2006)
We wouldn't have spent three weeks in school on Nixon without Watergate.[CN] 如果没有水门事件 学校也不会有历时三个星期的反尼克松活动 Lions for Lambs (2007)
I couldn't turn Ran down after seeing her check her calendar so happily everyday![CN] 我只要一看到小兰每天数日历时那副高兴的表情 就没有办法拒绝她嘛 博士 Detective Conan: The Time Bombed Skyscraper (1997)
I admit that when you said it was based on our childhood[CN] 我承认当时你说 这是基于我们童年生活的经历时 Bad Education (2004)
which ultimately developed into the Pacific War, turning all of South-East Asia into a battlefield.[CN] 历时96天的冲绳之战 成为最惨的搏斗 战争中冲绳人 每三个便有一个人丧命 Dear Summer Sister (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top