ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

卓恩

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卓恩-, *卓恩*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sylona Gorth. Planet Jorn. Kaluth system.[CN] 佘莎娜,卡鲁系卓恩 Men in Black II (2002)
The man with him is Andre Flintov Zaysan's second in command.[CN] 和他在一起的男人 是安卓恩.弗理塔夫 他是塞辛的副手 The Marksman (2005)
Dren?[CN] 卓恩? Splice (2009)
Where's Danny Zorn?[CN] 丹尼卓恩呢? The Bourne Supremacy (2004)
They found Danny Zorn's body.[CN] 他们找到丹尼卓恩的尸体 The Bourne Supremacy (2004)
You have reached the offices of Sentron, Inc. Leave a message.[CN] 这里是山卓恩公司 请留言 Kiss Kiss Bang Bang (2005)
It's okay, Dren. It's all right.[CN] 没关系,卓恩,没事了 Splice (2009)
Dren. Her name's Dren.[CN] 她的名字叫卓恩 Splice (2009)
Sentron something.[CN] 山卓恩什么的 混帐公司! Kiss Kiss Bang Bang (2005)
Dren.[CN] 卓恩 Splice (2009)
- And Danny Zorn?[CN] -丹尼卓恩呢? The Bourne Supremacy (2004)
Everyone will understand your sacrifice, Andre.[CN] 大家都理解你的牺牲 安卓恩 The Marksman (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top