ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

半成

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -半成-, *半成*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半成[bàn chéng pǐn, ㄅㄢˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, ] semi-manufactured goods; semi-finished articles; semi-finished products, #22,658 [Add to Longdo]
少女露笑脸,婚事半成[shào nǚ lù xiào liǎn, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ ㄌㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, hun1 shi4 ban4 cheng2 quan2, / ] when the girl smiles, the matchmaker's job is half done (谚语 proverb) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
半成[はんせい, hansei] (n-pref,adj-no,n) semi-; half- [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fifty percent of what people say when they're joking is true.[CN] 人們開玩笑的話有一半成份是真的 The Sweetest Thing (2002)
This song is a mess[CN] 曲子听着跟半成品一样 Miss Granny (2015)
I'm a semi."[CN] 我是一个半成品。" The Fluffy Movie: Unity Through Laughter (2014)
The closet door open... and some sewing stuff in there.[CN] 有一些服装半成 Beneath the Darkness (2011)
You're... probably already better than half the guys on my team.[CN] 你... ...比我们队里半成的队员还要棒 She's the Man (2006)
For about ten seconds.[CN] 你们现在是一件完美的半成品 -- Czech Dream (2004)
I see you have some half-finished projects.[CN] 我看你有一些 半成品的项目。 Goodbye to All That (2014)
TWO DAYS AGO, 16 PEOPLE DIED INCLUDING ABOUT HALF OF OUR TEAM.[CN] 两天前,包括我们队伍一半成员,一共16人罹难 Sherpa (2015)
This program's a work in progress, designed from[CN] 这个程度只是个半成品 This program's a work in progress, 由西蒙斯的有限数据 designed from Simmons' limited data Maveth (2015)
I think what Sheldon means to say is we've both grown together.[CN] 过去五年里我和这个小半成品 what I've been doing the last five years 一直在经历的事 with this little work in progress. The Meemaw Materialization (2016)
we have only become half-Europeans.[CN] 我们成了欧洲人 但还只是半成 A Nest of Gentry (1969)
They know that the cops rarely stop semis And even if they did,..[CN] 員警很少去截獲半成品 因為就算被逮住 Snitch (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top