ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

午前

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -午前-, *午前*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
午前[wǔ qián, ˇ ㄑㄧㄢˊ, ] morning; a.m., #64,358 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
午前[ごぜん, gozen, gozen , gozen] (abbrev ) ช่วงเช้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
午前[ごぜん, gozen] Thai: ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้า English: morning

Japanese-English: EDICT Dictionary
午前[ごぜん, gozen] (n-adv,n-t) morning; a.m.; (P) [Add to Longdo]
午前[ごぜんちゅう, gozenchuu] (n) this morning; in the morning; throughout the morning [Add to Longdo]
午前[ごぜんさま, gozensama] (exp,n) (See 御前様・ごぜんさま) coming home after midnight; person who comes home after midnight [Add to Longdo]
午前零時[ごぜんれいじ, gozenreiji] (n) midnight [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We'll release the final agenda on Monday morning of January 20, so please reply quickly.1月20日(月曜日)の午前中に最終の議事事項を出しますので、早急にお返事を下さい。
This is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.2月27日(月曜日)のお約束の確認ですが、午前10時に貴社にお伺いするということでしたね。
Would you please arrange to meet with me either on the morning of April 5 or 6?4月5日か6日の午前中にお会いできませんか。
I'd like to meet you either on the morning of April 5 or on the afternoon of April 6?4月5日の午前中か6日の午後にお会いしたいのですが。
Would you please pick me up at the hotel on Friday July 11 at 10:00 a.m?7月11日金曜日の午前10時にホテルに迎えに来ていただけませんか。
One Tuesday I stayed home because I had an appointment with the dentist later in the morning.ある火曜日のこと、午前中の遅い時間に歯医者に行くことになっていたので家にいた。
The interview is scheduled for 10:00 a.m. tomorrow.インタビューはあす午前10時予定されている。
The meeting will be held at 10:30 a.m. on Saturday.その会は土曜日の午前10時半に開かれます。
The bank opens at 9 a.m. and close at 3 p.m.その銀行は午前9時に開き、午後3時に閉まる。
The train starts here at 9:00 a.m.その電車は午前9時にここを出発します。
The train starts at 7;15 a.m.その列車は午前7時15分に発車する。
The train will arrive at the station before noon.その列車は正午前に駅に着くでしょう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know you... You'll be back in time to see the pompom girls at halftime because I know that's all you care about.[CN] 我知道你 你不过是想在中午前赶回 见你那多情小甜甜 Deliverance (1972)
I'll just go straight to the Pentagon in the morning.[JA] いいよ ペンタゴンに行くけど 午前中に Fallout (2016)
I have work in the morning.[JA] 午前中の仕事があるわ。 Falling (2016)
Ladies bathed before noon, after their 3:00 naps... and by nightfall were like soft tea cakes... with frostings of sweat and sweet talcum.[CN] 女的在中午前就洗澡 还有在下午三点的午休后... 还有天黑前 就像软了的蛋糕... 上面到处都是汗水 还有小糖块 To Kill a Mockingbird (1962)
I can't get on that radio till the morning anyway, right?[JA] 午前中に無線を試せばいい Doc's Angels (2016)
Now, my eyebrow waxing with Arabella at 9:00 a.m. tomorrow morning is not going to book itself.[JA] 明日の午前9時00分に アラベラで、 眉毛処理に行きたいの。 予約をしといて。 Worlds Finest (2016)
I couldn't finish by lunch.[CN] 总是无法在中午前结束 The Great White Tower (1966)
What, do we have a 9:00 a.m.?[JA] 午前9時に約束してた? Myriad (2016)
Well, they sure start early in Stepford, don't they?[CN] - 早盘,中午前路。 嗯,他们肯定提前启动 在娇妻,不是吗? The Stepford Wives (1975)
Nick, I don't have to be at work till noon.[CN] 尼克 我中午前不必上班 The Roommates (1973)
Hear me, Lucian kings of old, for I am Ravus Nox Fleuret and none is more worthy of your power than I.[JA] 私はRavusのNoxフルーレ午前のために、古いのルシアン王、私を聞きます... どれも私よりあなたの力のより価値があるではありません Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Can you lend me 5,000 francs till noon?[CN] 中午前可以借我5000法郎吗 Breathless (1960)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
午前[ごぜん, gozen] Vormittag [Add to Longdo]
午前[ごぜんちゅう, gozenchuu] den_ganzen_Vormittag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top