ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勾股定理

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勾股定理-, *勾股定理*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勾股定理[gōu gǔ dìng lǐ, ㄍㄡ ㄍㄨˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] Pythagorean theorem, #115,561 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pythagorean identity.[CN] 勾股定理 Pretenders (2014)
"According to Pythagoras's theorem, a2 + b2=c2 + B2 = C2.[CN] "根据勾股定理A²+B²=C² Summer with Monika (1953)
Eloy... do you really think Dad would come back from the grave to remind you of the Pythagorean Theorem?[CN] 埃洛 你真的认为爸爸会从坟墓里回来提醒你记起勾股定理吗? Don't Look Down (2008)
Don't know much trigonometry[CN] 不懂勾股定理 Inherent Vice (2014)
Pythagorean theorem?[CN] 勾股定理 Sex Ed (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top