ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勾留

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勾留-, *勾留*
Japanese-English: EDICT Dictionary
勾留[こうりゅう, kouryuu] (n,vs) detention; confinement [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But based on intelligence... we had reason to believe the insurgents were holding civilian hostages.[JA] しかし 情報に基づいて 反乱軍が民間人の人質を勾留中という 信じられる根拠がありました The Mummy (2017)
I will have you charged. You will be in custody.[JA] あなたを告訴して 勾留 Episode #1.7 (2013)
We did arrest her. We did put her in jail.[JA] 逮捕も勾留もした Chupacabra (2014)
Attention.. Attention in detention![JA] 注目 勾留された君たち Power Rangers (2017)
The prints don't match.[JA] 不法侵入で勾留することは出来るが The Marchioness (2013)
Hold on to Kip and her until their alibis check out.[JA] 2人のアリバイが確認出来るまで キップと彼女は 勾留して Red Velvet Cupcakes (2013)
He was the one who sent Ken Whitman the new demand for money when you were in police custody the other day.[JA] 先日 あなたが警察に勾留されていた時 彼は ケン・ウィットマンに 新しく金を要求した Dead Man's Switch (2013)
Your colleague's in custody.[JA] 君の仲間が 勾留されてる A Landmark Story (2013)
We have the other one in custody, and we expect to have some information soon.[JA] もう1人は 勾留中ですので すぐに情報が得られると思います Red and Itchy (2013)
Uh, we've brought in Mylar, the owner of the gym.[JA] ジムのオーナーのマイラーを勾留してます The Red Tattoo (2013)
How long will you detain George without any proof?[JA] 証拠なしで ジョージを いつまで勾留する? Regression (2015)
Why wasn't she arrested? Why wasn't she put in jail?[JA] なぜ逮捕も勾留も しなかったのですか? Chupacabra (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top