ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勾引

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勾引-, *勾引*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勾引[gōu yǐn, ㄍㄡ ˇ, ] to seduce; to tempt, #12,938 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勾引;拘引[こういん, kouin] (n,vs) arrest; custody; seduction; abduction [Add to Longdo]
勾引し;勾引[かどわかし, kadowakashi] (n) (uk) kidnapper [Add to Longdo]
勾引[かどわす, kadowasu] (v5s,vt) (uk) (See 勾引かす) to kidnap [Add to Longdo]
勾引状;拘引状[こういんじょう, kouinjou] (n) summons; warrant of arrest [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
However, when I finally reached the castle I was thrown into this prison by the commander of the imperial guard.しかし城にたどりつくなり、近衛兵を率いた人によって、わたしはこの牢獄に勾引されてしまった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He did not! I told you a million times.[CN] 他没有勾引我 我告诉你无数次了 It Happened One Night (1934)
What do you think you're doing?[CN] 你现在这样是在勾引我吗 Episode #1.5 (2004)
At the elks dance, when that big Swede hit on you.[CN] 上次那个胖子勾引你时也是这样 It Happened One Night (1934)
Are you toying with me?[CN] 你现在是在勾引我吗 Episode #1.5 (2004)
She was making passes at me![CN] 是她勾引我的! Storm Warning (1951)
Take your hooks out of Ross. He'll make a fine officer.[CN] 不要再勾引罗斯了, 他将做一位好军官 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
Idiocy! I have never been seduced. A man is always on the offensive.[CN] 愚蠢 我没受过诱惑 一般都是男人去勾引 Smiles of a Summer Night (1955)
Careless rapture at this stage would be incongruous and embarrassing.[CN] 但是今晚不自觉的勾引 就很不恰当又令人尴尬了 Blithe Spirit (1945)
Too-blonde hair always looks like a woman's tryin' to attract the man.[CN] 太金黄的头发看起来 就像是在勾引男人 Marnie (1964)
You've been wronged by Lorenzo's brother and can obtain justice.[CN] 你勾引洛伦佐的哥哥已经错了 可能受到法律制裁 Girl with a Suitcase (1961)
- Can women never be the seducers? - Men are always seduced.[CN] 女人勾引男人 男人很容易上当 Smiles of a Summer Night (1955)
It's just to prove you accosted me[CN] 这只是证明你试图 勾引 Cleo from 5 to 7 (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top