ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

动画片

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -动画片-, *动画片*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动画片[dòng huà piān, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄆㄧㄢ, / ] cartoon; animation, #12,620 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lou, millions of kids see this cartoon. It's like telling them "Light up."[CN] 卢,很多小孩看着动画片的 这不是引导他们去吸烟吗? Mrs. Doubtfire (1993)
You get a bad vibe watching cartoons[CN] 你得到一个不好的氛围,看动画片 Warlock III: The End of Innocence (1999)
- Teach, how about the main feature?[CN] - 老师,正片应该要放什么? (以前电影院,在正片放映之前会放些动画片 Blackboard Jungle (1955)
What's with the people that are making cartoons.[CN] 他们是如此充满暴力。 什么是与人 所制作的动画片 Happiness (1998)
It's good. I mean, it's no "Little Mermaid," but, uh£­£­[CN] 我跟Ally说去看最新的垃圾动画片 Driving Frank (1998)
The Rocky Bullwinkle Show?[CN] 以及动画片 Police Academy 3: Back in Training (1986)
This is a cartoon, not a friggin' Oprah Winfrey Special.[CN] 这是动画片,不是社会纵横 Mrs. Doubtfire (1993)
Squirrel on the cartoon. Rocky and Bullwinkle.[CN] 动画片里的一只松鼠《洛基和布温克》 Payback (1999)
No, but Charlie Brown is![CN] 他不在 查理布朗(史努比动画片里的人物)倒是在! La Haine (1995)
Yeah, but the animation's all crappy.[CN] 是呀, 但反正是动画片嘛都很烂 South Park: Bigger, Longer & Uncut (1999)
I had 20 years in this outfit when you were sitting in front of the TV watching Bugs Bunny, gnawing on your Fudgsicle.[CN] 我在这里工作了32年了 当你坐在电视前看动画片时 吃你的口香糖就工作了 Blue Thunder (1983)
I'm taking a cartoon break and eating a banana! That's great![CN] 我只是休息一会看动画片, 吃跟香蕉! Robert's Divorce (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top