ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

剥皮

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剥皮-, *剥皮*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥皮[bō pí, ㄅㄛ ㄆㄧˊ, / ] to peel; to skin; to strip off outer layer, #30,033 [Add to Longdo]
剥皮[bō pí qì, ㄅㄛ ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] peeler (e.g. for vegetables) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you'd flounce into school with your road-kill hat... and your freshly skinned bag, I learned how to be pleasing.[CN] 当你进入学校奔去 与你的道路杀帽子... 和你的新鲜剥皮袋, 我学会了如何平息。 Hope Floats (1998)
This would indicate that the skinning was postmortem.[CN] 显示死后才剥皮 The Silence of the Lambs (1991)
You're a big girl now, you know[CN] 这么大了 ,吃葡萄还要剥皮 An Autumn's Tale (1987)
See how I eat melon seeds[CN] 吃瓜子都不用剥皮,你看... An Autumn's Tale (1987)
Okay, three days... Each body in a different river.[CN] 三天,然后他开枪射死她们,剥皮和弃尸 The Silence of the Lambs (1991)
"He skinned them alive, hacked them to pieces and drank their blood."[CN] 烤身,煮头 活生生的剥皮 凌迟,饮他们的血 Bram Stoker's Dracula (1992)
Luo-han Liu was killed in public in Ching Sha Kou[CN] 刘罗汉在青沙口前 被日军剥皮凌隔示众 Red Sorghum (1987)
And he'll catch you at home and peel your skin![CN] 而且,说要将你生擒回去剥皮处死 Royal Tramp (1992)
This man, Lenny Pepperidge, a.k.a. Lenny the Pep a.k.a. Sheldon Wills, a.k.a. Little Timmy Hartwell is a confidence man.[CN] 这个人连尼皮佩吉 绰号连剥皮、大威利和小提米 Oceans (1998)
I'll gladly FedEx your worthless carcass... back to the frying pan, where Malebolgia will be waiting for both of us.[CN] 我会把你剥皮抽筋拿去喂狗 "马里波及亚"将在那等我们 Spawn (1997)
I am, thou art a bohemian flayed to Hemingway which was sold to Hollywood was shot and made a rehab.[CN] 我是,你是一个放荡不羁的剥皮 海明威 这是卖给好莱坞 被枪杀,并提出了修复。 Permanent Midnight (1998)
I haven't seen potato peel in our house for years![CN] 多年以来,我都没有在家里看见马铃薯是怎么剥皮的。 Full Circle with Michael Palin (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top