ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

剥削者

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剥削者-, *剥削者*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥削者[bō xuē zhě, ㄅㄛ ㄒㄩㄝ ㄓㄜˇ, / ] exploiter (of labor), #57,810 [Add to Longdo]
剥削者[bèi bō xuē zhě, ㄅㄟˋ ㄅㄛ ㄒㄩㄝ ㄓㄜˇ, / ] person suffering exploitation; the workers in Marxist theory [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To understand injustice, you have to identify with the exploited.[CN] 去理解一下不公正 你必须得认清剥削者 Folk flest bor i Kina (2002)
That was just you know, mana from heaven for the exploiters because they could get Lili St. Cyr and Tempest Storm and all these popular burlesque artists to do a film.[CN] 那只是你知道 法力从天上 剥削者 因为他们可以 丽丽圣西尔和暴风雨风暴 而所有这些流行的滑稽戏 做电影的艺术家。 American Grindhouse (2010)
Capitalists, Marxists; exploiters, exploited; the Right, the Left.[CN] 有资本主义和马克思主义 剥削者和被剥削者 右派和左派 Russian Dolls (2005)
An America that no longer has an exploitative view of natural resources.[CN] 一个不再被视为国际资源剥削者 的美国 The Men Who Stare at Goats (2009)
You know, they want us dead, man![CN] 那种大资本家剥削者 The Nice Guys (2016)
What can we do with our six and eight-inch cruisers against a big beggar like the Graf Spee?[CN] 与我们的6和8英寸的巡洋舰共存亡吗 像斯比伯爵一样反对剥削者 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Where did the farmers and workers shove their dear exploiters?[CN] 农民和工人会推他们珍贵的剥削者哪个部位? Battle of Warsaw 1920 (2011)
One of the principal capitalist exploiters of the West, sir.[CN] 是西方主要的 资本主义剥削者之一 The Spy Who Loved Me (1977)
Exploiter of the poor![CN] 剥削者,给我出来 Camille Claudel (1988)
Beg to differ? A bloodsucker, right?[CN] 不同意 你这个剥削者 是吗 Ed Wood (1994)
- Your house? - Yes. Oh, wow.[CN] 通敌者、抵抗者和剥削者的後代 Freedom (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top