ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

前表

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -前表-, *前表*
Japanese-English: EDICT Dictionary
前表[ぜんぴょう, zenpyou] (n) omen; portent; sign; premonition; harbinger [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
FATHER:[CN] 在他们父母面前表演... The Bells of St. Mary's (1945)
I've asked my niece to dance for us tonight.[CN] 让我的侄女今晚在大家面前表演一下 The Red Shoes (1948)
I fronted the piano in there every night from 8:00 until the place closed up which usually meant 4:00 in the morning.[CN] 我每晚八点开始坐在钢琴前表演 直到这里打烊... ...通常是凌晨四点 Detour (1945)
Advance, friend, and be recognized![CN] 朋友 请你上前表明身分 From Here to Eternity (1953)
And with him, I used to perform for Mum and Dad's society friends.[CN] 我和他经常在我爸妈的朋友面前表 Singin' in the Rain (1952)
Luz, it's not like you to make a fool of yourself.[CN] 卢斯 在人前表现 这么愚蠢不像是你所为 Giant (1956)
- The indictment is... that the accused showed cowardice in the face of the enemy... during the attack on the Ant Hill.[CN] 在Ant Hill攻击任务中... 被告在敌人面前表现怯懦 Paths of Glory (1957)
The girl who did it before now performs with a guy.[CN] 之前表演它的姑娘现在在跟一个男人表演 Anita: Swedish Nymphet (1973)
These men are charged with cowardice in the face of the enemy... and will be tried for that offense.[CN] 这些人被控在敌人面前表现怯懦... 将接受审判 检察官先生 Paths of Glory (1957)
Corporal Phillip Paris, Private Maurice Ferol... and Private Pierre Arnaud of the 701st Regiment... having been found guilty of cowardice in the face of the enemy... are to be executed by rifle fire immediately... in accordance with the judgment of the military court martial.[CN] Phillip Paris下士,二等兵Maurice Ferol... 二等兵Pierre Arnaud,701团... 被判有罪,罪名是在敌人面前表现怯懦... Paths of Glory (1957)
You declared yourself fully agreed on all the terms.[CN] 你們以前表態完全同意所有的條款. Grand Hotel (1932)
Are you only tough in front of girls?[CN] 你只在女孩子面前表现坚强吗 The Bridge (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top