ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

剃光头

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剃光头-, *剃光头*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剃光头[tì guāng tóu, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, / ] to shave the whole head clean; crushing defeat, #59,454 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
O'Connell, if you give me that gold stick there, you can shave my head, wax my legs and use me for a surfboard.[CN] 只要有金棍子,你想干嘛就干嘛 你要我剃光头、刮腿毛都行 The Mummy Returns (2001)
I have this friend who shaves her head.[CN] 不 我那剃光头的朋友 The One with the Candy Hearts (1995)
- Why did you do this to your head?[CN] - 为什么你剃光头 Clueless (1995)
Don't tell me you had your head shaved.[CN] 别告诉我你曾剃光头 The Naked Kiss (1964)
You know my friend who shaves her head?[CN] 记得我那剃光头的朋友艾比? The One with the Candy Hearts (1995)
We do not shave our heads in this house.[CN] ! - 没错, 我马上要剃光头了. The Article (1998)
Come on.[CN] 来吧,我们可以剃光我的头发 (保守派的犹太教女人会剃光头 The Believer (2001)
Your hair, why did you shave it off?[CN] 你为什么要剃光头 The Rice People (1994)
I felt like a fraud. I felt like one of those people who suddenly shave their heads... and said they'd always been punks.[CN] 我像冒名顶替,像那些突然间剃光头发 宣称自己永远都是小流氓的人 High Fidelity (2000)
because they needed the women's hair to be transported to Germany.[CN] 是的,我们没有给她们剃光头, 我们只是帮她们剪头发... 让她们相信来这里 真的只是要剪头发 Shoah (1985)
Yeah, oh, Nancy.[CN] 剃光头 Ping Pong (1999)
Your serve, Nancy.[CN] 因为一旦你输了这球,大鸭蛋 比赛就此结束 剃光头剃光头 Ping Pong (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top