Search result for

刘少奇同志永垂不朽 沿着校园熟悉小路

(1 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -刘少奇同志永垂不朽 沿着校园熟悉小路-, *刘少奇同志永垂不朽 沿着校园熟悉小路*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Honour to Comrade Liu Shaoqi![CN] 刘少奇同志永垂不朽 沿着校园熟悉小路 Platform (2000)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

刘少奇 (liú shǎo qí)同志 (tóng zhì)永垂不朽 (yǒng chuí bù xiǔ) 沿着 (yán zhe)校园 (xiào yuán)熟悉 (shú xī)小路 (xiǎo lù)

 


  

 
刘少奇
 • (Liú Shào qí, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄠˋ ㄑㄧˊ) Liu Shaoqi (1898-1969), Chinese communist leader, a martyr of the Cultural Revolution [CE-DICT-Simplified]
同志
 • (どうし) (n) same mind; comrade; kindred soul; (P) [EDICT]
 • (tóng zhì, ㄊㄨㄥˊ ㄓˋ) comrade; homosexual (Taiwan) [CE-DICT-Simplified]
 • (tóng zhì, ㄊㄨㄥˊ ㄓˋ) comrade; homosexual (Taiwan) [CE-DICT-Traditional]
永垂不朽
 • (yǒng chuí bù xiǔ, ㄩㄥˇ ㄔㄨㄟˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ) eternal glory; will never be forgotten [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒng chuí bù xiǔ, ㄩㄥˇ ㄔㄨㄟˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ) eternal glory; will never be forgotten [CE-DICT-Traditional]
沿着
 • (yán zhe, ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙) along [CE-DICT-Simplified]
校园
 • (xiào yuán, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ) campus [CE-DICT-Simplified]
熟悉
 • (shú xī, ㄕㄨˊ ㄒㄧ) to be familiar with; to know well [CE-DICT-Simplified]
 • (shú xī, ㄕㄨˊ ㄒㄧ) to be familiar with; to know well [CE-DICT-Traditional]
小路
 • (こみち) (n) path; lane [EDICT]
 • (こうじ;しょうじ) (n) lane; alley [EDICT]
 • (xiǎo lù, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨˋ) lane [CE-DICT-Simplified]
 • (xiǎo lù, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨˋ) lane [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top