ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

切记

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -切记-, *切记*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切记[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly, #19,605 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just get to the garages, yeah? Make sure Gary comes with you.[CN] 马上去车库 切记叫上格雷 Sugarhouse (2007)
Don't forget it, otherwise you'll waste time and ammunition.[CN] 切记 否则就是浪费时间和子弹 Resident Evil: Degeneration (2008)
Don't get too close. Remember people, we don't make a move before he picks up the money.[CN] 别太近了 找到那笔钱之前切记别做任何事 Game of Death (2011)
Remember![CN] 切记 Curse of the Golden Flower (2006)
You report to me and only me ... but most importantly, do not say a word about this to the police![CN] 一个字也不要跟警察说 切记 Observe and Report (2009)
And just remember if you want something in life, reach out and grab it.[CN] 切记 为了自己 一往无前 Into the Wild (2007)
But remember:[CN] 切记 A French Gigolo (2008)
Phil Ramos, I want everything.[CN] 菲尔拉莫斯,五分钟内,一切记 The Taking of Pelham 123 (2009)
Always remember that, Duane.[CN] 切记在心 德韦恩 Days Gone Bye (2010)
take this to Captain Kell at the Secret Service Bureau and trust no-one else.[CN] 带上这个去找凯尔上校 在特情局, 切记不要相信其他任何人. The 39 Steps (2008)
And trust no-one else.[CN] 切记不要相信其他任何人. The 39 Steps (2008)
Good luck to all of you. Remember-[CN] 祝你们好运 切记... Wrong Turn 2: Dead End (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top