ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

分裂

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -分裂-, *分裂*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分裂[fēn liè, ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ, ] split up; to split; to divide; to break up; fission, #4,955 [Add to Longdo]
减数分裂[jiǎn shù fēn liè, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨˋ ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ, / ] meiosis, #68,903 [Add to Longdo]
分裂主义[fēn liè zhǔ yì, ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] separatism [Add to Longdo]
精神分裂[jīng shén fēn liè zhèng, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄥˋ, ] schizophrenia; split personality [Add to Longdo]
细胞分裂[xì bāo fēn liè, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ, / ] cell division [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
分裂[ぶんれつ, bunretsu] (n,vs) split; division; break up; (P) [Add to Longdo]
分裂[ぶんれつしょう, bunretsushou] (n) (abbr) (See 精神分裂症) schizophrenia [Add to Longdo]
分裂症患者[ぶんれつしょうかんじゃ, bunretsushoukanja] (n) schizophrenic [Add to Longdo]
分裂[ぶんれつせい, bunretsusei] (n) fissionable [Add to Longdo]
分裂選挙[ぶんれつせんきょ, bunretsusenkyo] (n) split election (where two or more candidates from the same party stand) [Add to Longdo]
分裂[ぶんれつびょう, bunretsubyou] (n) (abbr) (obs) (See 精神分裂病) schizophrenia [Add to Longdo]
分裂物質[ぶんれつぶっしつ, bunretsubusshitsu] (n) fissionable materials [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
England was once torn by civil war.イングランドはかつて内乱で分裂したことがあった。
The inflation issue split the party.インフレ問題が党を分裂させた。
The country was torn by war.その国は戦争で分裂した。
Today young people find themselves, through no fault of their own, living in a world torn by international bitterness and the threat of nuclear destruction.今日若者たちは、自分には何の罪もないのに、国際的な悪感情と核破壊の脅威によって分裂した世界に生きている。
On the religious side, the decision caused serious dissension among followers.宗教的側面では、その決定は信者たちに深刻な分裂をもたらした。
The party was split up into two.党派は二つに分裂した。
A house divided against itself can't stand.内部分裂した家は倒れる。
Strife is the rock on which the party split.内紛が党の分裂したもとです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, we've had several days discussion about that... and most of us agree that Judd is paranoiac and Artie's schizophrenic.[CN] 是的,我们讨论几天了... 我们大部分人都认为, 贾德有妄想症,阿蒂有精神分裂 Compulsion (1959)
A genetic clock, if you will. Each time a cell divides they grow shorter.[JA] - 細胞分裂するたびに短くなっていくものです The Forge (2004)
Compound transmission of the pandemonium with percussion and spasmodic frantic disintegration![CN] 错乱的复合传播疾病 附带打击与间歇性神经分裂 Pinocchio (1940)
yet, other sections have been reducedto, uh, an almost fetal stage.[JA] しかし、他の箇所では減数分裂しています まるで胎児の段階のように Storm Front (2004)
Yes, and after that they really didn't know what they should do and uhhh and they found themselves in the east where the mixed with the Western Goths.[CN] 然后他们搞不清楚 他们该做些什么 分裂成了东哥特和西哥特 The Punch Bowl (1944)
Now can you tell us how far... this tendency, what you call "schizophrenia," had progressed... with Artie Strauss?[CN] 你所说的"精神分裂" 达到什么程度... 阿蒂施特劳斯吗? Compulsion (1959)
Wait a minute. How do you interrupt the cellular mitosis?[JA] 細胞分裂はどうなる Jurassic Park (1993)
She's a schizophrenic and very dangerous.[CN] 她是精神分裂病患,相當危險 The Nun's Story (1959)
But the fate of the army and of the fatherland are in the hands of a good minister and a bad general.[JA] 「 人 望の薄い 司令官 に 軍は分裂状態」 War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
He might separate completely, split into two human beings.[JA] 彼は分裂し 二人の人間になるかも The Manster (1959)
The contention of Comrade Mundt is that Leamas is Iying, and that Comrade Fiedler, either by design or ill chance, has been drawn into a plot to disrupt the Abteilung and thus bring into disrepute the organs for the defence of our people's democracy.[JA] 同志ムントの主張では リーマスの証言は嘘であり 同志フィードラーは わが諜報部を 分裂させ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Crosscutting, we call it related to split-brain phenomenon.[JA] 機能横断、そう読んでいます 脳分裂現象によるものです A Scanner Darkly (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分裂[ぶんれつ, bunretsu] Spaltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top