ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

刀自

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -刀自-, *刀自*
Japanese-English: EDICT Dictionary
刀自[とうじ;とじ, touji ; toji] (n) lady; matron; mistress; housekeeper [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd stabbed my chest... many times...many times...[CN] 那個晚上... 我用刀自插... 很多遍... The Discarnates (1988)
Killing yourself with a disposable razor.[CN] 用一次性剃须刀自 The Private Lives of Pippa Lee (2009)
I think he was using the straight razor to cut himself.[CN] 我觉得他是用剃刀自 Ghost Town (2009)
The professor apparently committed suicide by cutting his throat with a scalpel after performing an as yet unexplained operation on a 19 year old woman.[CN] 教授被判定是自杀 用解剖刀自勿" 在对位19岁少女进行了项令人不解的手术之后 Shivers (1975)
Your mother tried to hurt herself with the knife.[CN] 你妈妈想用刀自 The Castle of Purity (1973)
You guys.[CN] 我就挥刀自 Episode #2.1 (1990)
Hey, why don't you just, you know, get a knife and run into it? Why don't you do that, huh?[CN] 嘿,你为什么不找把刀自己撞上去? The 40 Year Old Virgin (2005)
But why would he stab himself?[CN] 但他为何要拿刀自杀? Absolute Power (1997)
The cut begins on the left.[CN] 这一刀自左向右砍去 When the Last Sword Is Drawn (2002)
I'd reach that knife and cut myself free. And I just farted.[CN] 我就拿刀自己割了 A Lie Agreed Upon: Part II (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top