ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

凸起

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凸起-, *凸起*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凸起[tū qǐ, ㄊㄨ ㄑㄧˇ, ] convex; protruding; to protrude; to bulge; to buckle upwards [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He moves his leg, you look for the bulge.[CN] 他动他的脚,你看那个凸起 Get Shorty (1995)
By 1600, these evolved into carved ivory rings, some with studs used to stimulate the clitoris during intercourse.[CN] 公元1600年前 演变成为带雕刻的象牙环套 有些带有凸起 用在性交时刺激阴蒂 The Lovers' Guide (1991)
They're crooked.[CN] 有凸起的石块 The Remains of the Day (1993)
External occipital protuberance.[CN] 外部枕骨节凸起 Van Wilder (2002)
Sawy bulge? Good.[CN] 看到凸起了吗? Get Shorty (1995)
I'll cover your escape.[CN] (Tharsis 火星早期火山喷发物质形成了一种高地 是火星表面的一个巨大凸起 有大约4000千米宽 10千米高) The Real Folk Blues: Part 1 (1999)
Try a partial lobectomy. Remove both lobes of the right lung.[CN] 试试局部切除 切掉右边肺叶上的圆状凸起 Something the Lord Made (2004)
Well, bump it up, sugar Let me in[CN] 嗯,凹凸起来,糖 让我在 Welcome to the Dollhouse (1995)
But looking at those steely veins I am reminded of Dull's dad, Bing.[CN] 不过看见那些一根根凸起来的的青筋 不知为什么,我 我想起了麦兜的爸爸 阿炳 My Life as McDull (2001)
I spent eight hours at the airport looking at people's bulges. I don't like that.[CN] 我花了八个小时 观察飞机场里的人的凸起 Get Shorty (1995)
Charlie's getting a boner.[CN] 唔~查理的小**凸起来喽 Urbania (2000)
Magnetic ink, it's, uh, raised against my fingers instead of flat.[CN] 这磁墨 我能用手感觉到它的凸起 应该是平的 Catch Me If You Can (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top