ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

凸出

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凸出-, *凸出*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凸出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, ] to protrude; to stick out, #39,621 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Didn't she have two bumpy things?[CN] 她的脸上不是有两颗凸出物吗 Nanny McPhee (2005)
Why don't you use your bottom to hold a platform?[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}露台也是凸出來的 {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}怎麼不見你拿屁股頂住它 Biao jie, ni hao ye! xu ji (1991)
The Kursk Salient.[CN] 库尔斯克凸出部战役 Part VII (1988)
When he got here, his stomach was normal, but his chest was out to here![CN] 他来的时候是正常的 但胸部很凸出 Dreamcatcher (2003)
In the film, the toddlers' home will be prominently featured.[CN] 在影片中, 幼儿园将被放在凸出的位置 加以描述 Part X (1989)
They had two faces peering out of one giant head[CN] 从一个大头... 凸出两张面孔 Hedwig and the Angry Inch (2001)
Eisenhower's armies fully recovered from the bloody victory of the bulge, finally pierced the impregnable Rhine barrier in a swooping capture of the bridge of Remagen.[CN] 艾森豪威尔的部队已经完全 从凸出部血战中恢复了过来 并以迅雷不及掩耳之势 Part XI (1989)
Eyes bulging out of your skull.[CN] 288)}眼球凸出眼眶 Papierove hlavy (1996)
What do you let these cheap gunmen hang around the lobby for, with their heaters bulging in their clothes?[CN] 你干嘛让这些廉价的枪手在大厅里晃荡 他们的铳子都凸出来了 The Maltese Falcon (1941)
I am scared. I'll get rest now.[CN] 兩眼凸出來 很害怕 不過你陪我回房間去 Sex and Zen II (1996)
"The Battle Of The Bulge. "[CN] "凸出部战役" Part XI (1989)
As the Allies counterattack north and south, the battle of the bulge turns into a vast trap for the German army.[CN] 盟军在南北两个方向同时发起反击 凸出部战役演变成了 围捕德军的巨大陷阱 Part XI (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top