ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

凉拌

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凉拌-, *凉拌*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凉拌[liáng bàn, ㄌㄧㄤˊ ㄅㄢˋ, / ] salad with dressing; cold vegetables dressed with sauce (e.g. cole slaw), #24,440 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you like some salad? And cold tongue with a cream sauce.[CN] 要沙拉么 还有乳脂酱凉拌舌头 Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Right, and is the cold poached salmon in dill sauce tasty?[CN] 对 莳萝酱蒸鮭鱼凉拌好吃吗 Beverly Hills Cop (1984)
You want coleslaw, right?[CN] 你想凉拌卷心菜,对不对? Slums of Beverly Hills (1998)
Get some of their coleslaw, too.[CN] 再买点凉拌卷心菜丝 Sling Blade (1996)
You want coleslaw.[CN] 你想凉拌卷心菜。 Slums of Beverly Hills (1998)
- I'll bring coleslaw.[CN] -我带凉拌卷心菜 Edward Scissorhands (1990)
All right, well, what are we gonna do?[CN] 好吧 那我们怎么办 凉拌 October Sky (1999)
The Mrs. Pickman in the book is a lunatic... who chops her husband into coleslaw.[CN] 书里说匹克曼夫人精神错乱 剁碎她丈夫凉拌卷心菜 In the Mouth of Madness (1994)
- I need some more coleslaw.[CN] - 我需要一些更多的凉拌卷心菜。 Slums of Beverly Hills (1998)
Got you a nice, cool dinner. Jellied tongue.[CN] 我给你做了一席美味凉拌晚餐 是凉拌牛舌 The Naked City (1948)
Yeah, I'm not getting the coleslaw.[CN] 是的, 我不打算要凉拌卷心菜. Confidence (2003)
I can't even afford spinach now.[CN] 快吃不起凉拌菠菜了 Good Morning (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top