ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

农业

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -农业-, *农业*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
农业[nóng yè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] agriculture; farming, #939 [Add to Longdo]
农业[nóng yè bù, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ, / ] department of agriculture, #8,508 [Add to Longdo]
中国农业银行[Zhōng guó Nóng yè Yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Agricultural Bank of China, #28,173 [Add to Longdo]
农业合作化[nóng yè hé zuò huà, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] collectivization of agriculture (in marxist theory), #37,512 [Add to Longdo]
农业[nóng yè qū, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄑㄩ, / ] agricultural region, #62,458 [Add to Longdo]
农业集体化[nóng yè jí tǐ huà, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] collectivization of agriculture (under communism), #83,450 [Add to Longdo]
农业生产合作社[nóng yè shēng chǎn hé zuò shè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, / ] agricultural producers' cooperative, #236,951 [Add to Longdo]
农业机械[nóng yè jī xiè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, / ] agricultural machinery [Add to Longdo]
农业现代化[nóng yè xiàn dài huà, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] modernization of agriculture, one of Deng Xiaoping's Four Modernizations [Add to Longdo]
农业[lào nóng yè, ㄌㄠˋ ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] dairy [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hand me "Plant science and agriculture"![CN] 给我《植物科学和农业 Baltic Deputy (1937)
- Agricultural inspection.[CN] -农业监察 The Grapes of Wrath (1940)
That the Hungarian field workers should acquire moral capitaland later land.[CN] 匈牙利的农业工业应该 先取得名义上的土地然后才是 实际意义的土地 Red Psalm (1972)
This morning, when the agricultural minister informed them of another kidnapping, the president called an emergency meeting of ministers, deputies, big business.[CN] 这个星期,当农业部长告诉总统 有新的绑架案时 总统马上召集紧急会议包括 State of Siege (1972)
We're interested in agriculture, mining, education, forestry and scientific research.[CN] 对农业、矿业 对农业、矿业 林业 State of Siege (1972)
I sell agricultural machinery." I said--[CN] 我是推销员 我卖农业机械... Dial M for Murder (1954)
I joined the Agricultural Union. We take trips twice a year.[CN] 我现在加入了农业联盟, 两年旅游一次 Being Two Isn't Easy (1962)
George Washington Carver, Marian Anderson, Joe Louis.[CN] 乔治·华盛顿·卡弗(第一个进入艾奥瓦州立大学并取得农业硕士学位的黑人) 玛利亚·安德森(第一位在大都会歌剧院饰演主要角色的黑人), 乔·路易斯(黑人拳王) Blackboard Jungle (1955)
"He who makes it possible for two stalks to grow, where there was previously only one is greater than the greatest military general."[CN] 现代农业化学的基础 我们把他尊称为化肥之父 他在吉森上的大学,发现了氯仿 The Punch Bowl (1944)
Agricultural machinery....[CN] 农业机械... Dial M for Murder (1954)
This Farmer's Market is a good place to lose a shadow, too.[CN] 这个农业市场也是个摆脱跟踪的好地方 T-Men (1947)
Construction, electrical supplies... numerous agricultural holdings.[CN] 建筑、电子产品 还有无数的农业公司 On Her Majesty's Secret Service (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top