ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

军舰

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -军舰-, *军舰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
军舰[jūn jiàn, ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄢˋ, / ] warship; military naval vessel, #13,931 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish I had the Cumberland. I could do with another eight-inch cruiser.[CN] 希望就如同在坎伯兰郡与另一个8英寸口径军舰并肩作战一样 Pursuit of the Graf Spee (1956)
- My dear captain... when you've been shot down in a British plane by a German destroyer... 300 miles off the coast of England...[CN] 我搭英国飞机被美国军舰打下来 离英国三百哩远 Foreign Correspondent (1940)
Whether he prefers the pride of the German Navy to be interned or whether he wants her to fight a short and spectacular vicious action, nobody knows.[CN] 他是更希望德国军舰被扣押呢 还是希望他们做拼死一搏,没人知道 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Ladies and gentlemen, it is Sunday morning, 10:15, 17th December, the day upon which the time limit set for the Graf Spee will expire.[CN] 女士们,先生们,这是周日早晨10: 15 12月17号,德国军舰格拉夫·斯佩海军上将号驶离此地的最后期限 Pursuit of the Graf Spee (1956)
On board your ship?[CN] 在军舰的甲板上? Baltic Deputy (1937)
It is now absolutely definite that no less than 13 Allied warships including the battleship Renown and the carrier Ark Royal are waiting outside.[CN] 到现在为止,确切的说已经来了不少于13艘军舰 包括瑞纳恩战舰和皇家阿克运输舰正堵在外面 Pursuit of the Graf Spee (1956)
- and other powerful units of the British fleet have joined Admiral Harwood's squadron.[CN] - 和所有其它英国军舰加入了哈伍德司令的战斗序列 Pursuit of the Graf Spee (1956)
I'shall expect to see the headlines screaming that half the British fleet are off Punta del Este.[CN] 我希望英国军舰蜂拥埃斯特角城作为报纸的头条 Pursuit of the Graf Spee (1956)
- We know. We got the buzz from Zoonk.[CN] - 我知道,我们从祖克军舰上拿到名单了 Pursuit of the Graf Spee (1956)
- Plenty of our cruisers are faster than you.[CN] - 有很多货船比你军舰 Pursuit of the Graf Spee (1956)
But we're all aware that the German propaganda machine cannot possibly afford to lose a battle with the whole of the world looking on and taking sides.[CN] 但我们都在关注着德国军舰 不希望蒙受战败的羞辱 世界人民怀着不同的心情拭目以待 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Article 17 says that "Warships of belligerents may make no repairs in the ports and roads of neutrals beyond those necessary for safety at sea, and may not in any way increase the fighting efficiency of the vessel."[CN] 17章说 参战军舰不允许在中立国维修 如果在海上不会有危险的话 Pursuit of the Graf Spee (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top