ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

冒犯

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冒犯-, *冒犯*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冒犯[mào fàn, ㄇㄠˋ ㄈㄢˋ, ] to offend, #27,135 [Add to Longdo]
冒犯[mào fàn zhě, ㄇㄠˋ ㄈㄢˋ ㄓㄜˇ, ] offender, #371,863 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Does it say how offensive?[CN] - 有没有说有多冒犯 'G' Men (1935)
Your pardon. I dislike to be touched.[CN] 无意冒犯,我不喜欢别人碰我 The Mummy (1932)
If ever you were done wrong at Attila's court, my lady, - Lord Attila would know how to avenge you![CN] 誰要是冒犯到您,匈奴王是一定會幫您報仇的 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
"And to all the saints, that I have sinned exceedingly in thought, word and deed...[CN] 及错误行为上冒犯的灵而祈祷 Gone with the Wind (1939)
No offense, Colonel, but I think I'll put this to Danny.[CN] 无意冒犯 上校 但我想由我来问丹尼 Rebecca (1940)
I didn't mean anything, Doc.[CN] 我无意冒犯 伙计 It Happened One Night (1934)
- "Most effective when used on offensive."[CN] - 用于冒犯很有效 'G' Men (1935)
- I didn't mean that your daughter haunts -[CN] -我並無意冒犯您的女兒 The Uninvited (1944)
Sorry to offend. Perhaps it's no way to woo women, but I speak my mind.[CN] 抱歉冒犯你了 我不知該如何對女士講話... Les Visiteurs du Soir (1942)
- No offence, Doc. - No.[CN] -无意冒犯 伙计 It Happened One Night (1934)
any man who insults you or does you wrong shall die a hundredfold death![CN] 我會讓任何冒犯女王您的人... ...都死上一百遍! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
But most of all, because they offend thee, my god.[CN] 但是大多数 因为冒犯了您 我的上帝 Bordertown (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top