ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

册子

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -册子-, *册子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
册子[xiǎo cè zi, ㄒㄧㄠˇ ㄘㄜˋ ㄗ˙, / ] booklet; pamphlet; leaflet; information sheet; menu, #27,857 [Add to Longdo]
册子[cè zi, ㄘㄜˋ ㄗ˙, / ] a book; a volume, #49,660 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we kept that kind of stuff, the books would fill Soldier's Field.[CN] 如果我们有, 那册子会布满士兵的战场 Call Northside 777 (1948)
Of course. We have a specially prepared booklet.[CN] 当然 我们特别准备了个小册子 Saratoga Trunk (1945)
Maybe you don't appreciate the spadework that's gone into a book like this.[CN] 你想象不到 册子背后下了多少功夫 The Hidden Room (1949)
I wouldn't let anything happen to that book if I were you.[CN] 如果我是你,我不会让那本册子有事的 Call Northside 777 (1948)
That little book you were telling me about...[CN] 你跟我说过的那本小册子... T-Men (1947)
Got it written down in a little book.[CN] 全写在一个小册子 T-Men (1947)
Any minute now, he'll pull a fast one out of that little book of his and it'll rain milk.[CN] Any minute now, he'll pull a fast one out of that little book of his and it'll rain milk. 他随时会从他的小册子里放出龙王行云施雨 Strange Cargo (1940)
There's a lifetime of work gone into a book like this.[CN] 那册子有很多好处 The Hidden Room (1949)
It's a little booklet on how to have... "fun" in San Francisco.[CN] 这本小册子有介绍在旧金山怎么"玩" D.O.A. (1949)
Urn, do you have any books or pamphlets on witchcraft?[CN] 你有没有关于巫术的书或者小册子? Urn, do you have any books or pamphlets on witchcraft? The City of the Dead (1960)
There are some booklets over there. I don't know how they came here.[CN] 那里有些小册子我 不知道它们怎么来的 The Night of the Generals (1967)
Why, I was just reading here in this booklet.[CN] 我刚看过这小册子 Saboteur (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top