ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

内衣裤

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -内衣裤-, *内衣裤*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内衣裤[nèi yī kù, ㄋㄟˋ ㄧ ㄎㄨˋ, / ] underwear, #66,308 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the same as "Don't wash your dirty underwear in public."[CN] 这跟不要在公共场合洗内衣裤是一样道理 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
The ones under your underwear. Those sex books![CN] 那些放在你内衣裤底下的黄色书刊! Creepshow (1982)
All my holdings – Does that mean, uh, my horses, my clothes, my underwear?[CN] 难道连我的马、衣服、内衣裤都要吗? McCabe & Mrs. Miller (1971)
I put on long johns in Chicago.[CN] 我在芝加哥已经换上长内衣裤 Part I (1988)
Windows found some shredded long johns, but the name tag was missing.[CN] 温都思发现了一些内衣裤的碎片, 但是名字标签不见了。 The Thing (1982)
The senator claims you sleep in red underwear.[CN] 有议员说你穿着红色的 内衣裤睡觉 His Girl Friday (1940)
Now all I can do is finish her off and clear my name![CN] 内衣裤 跟我到警局走一趟吧 不,其实我是在练习剑道 Ranma ½ (1989)
And I need drawers for my lingerie.[CN] 我还需要些抽屉放我的内衣裤 Overboard (1987)
I've never seen you change your underwear the whole time I've been here.[CN] 从我到纽约以来的这么长时间 就没有见过你换内衣裤 Midnight Cowboy (1969)
Long johns?[CN] 长内衣裤 Part I (1988)
We love romantic lingerie.[CN] 我们喜欢浪漫内衣裤 Brazil (1985)
I dunno how to use it...![CN] 好痛 老头只对女人内衣裤有兴趣而已 Ranma ½ (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top